Na slědach Zejlerja a Lessinga

srjeda, 18. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo Serbskeje wyšeje šule Ralbicy su zhromadnje ze sobudźěłaćerjemi Ludoweho nakładnistwa Domowina wosebity literarny projekt přewjedli. Woni spisachu 52stronsku knihu fabulow „Schadźowanka zwěrjatow“. K awtoram słušeja Kilian Smoła, Isabella Róblec, Wiktor Belkot a Lilly Bělkec (wotlěwa). Rjadowniski wučer Jan Rjeda (zady) je so za projekt zahorił. Loni 12. decembra móžachu młodźi awtorojo swoju nowostku 70 wopytowarjam w Konječanskej wjesnej bróžni předstajić.  Foto: Andreas Kirschke Šulerjo Serbskeje wyšeje šule Ralbicy su zhromadnje ze sobudźěłaćerjemi Ludoweho nakładnistwa Domowina wosebity literarny projekt přewjedli. Woni spisachu 52stronsku knihu fabulow „Schadźowanka zwěrjatow“. K awtoram słušeja Kilian Smoła, Isabella Róblec, Wiktor Belkot a Lilly Bělkec (wotlěwa). Rjadowniski wučer Jan Rjeda (zady) je so za projekt zahorił. Loni 12. decembra móžachu młodźi awtorojo swoju nowostku 70 wopytowarjam w Konječanskej wjesnej bróžni předstajić. Foto: Andreas Kirschke

Prěnička Ralbičanskeho 7. lětnika „Schadźowanka zwěrjatow“ wuwabja wulki zajim. Andreas Kirschke je so z wobsahom a šulerjemi, kotřiž su ju spisali, kaž tež z wučerjemi-iniciatorami hłubšo zaběrał.

Wodosłon z mjenom Hipostar je nowy w zwěrjencu. Wón pak soni wo wulkim, dalokim swěće, chce so sławny stać a wobdźiwany być. Najradšo by do błyšćateho so Las Vegasa ćeknył. „Tam su błudne a dźiwje zwěrjata ... wone naše žiwjenje njerozumja“, warnuje jeho susod, agresiwny, pochmurjeny tiger. Wón pokazuje Hipostarej swoje błuzny. Te bě tiger lěta do toho w Las Vegasu nabył. W fabuli „Ćěkańca ze zwěrjenca?“ tematizuje 13lětna šulerka Isabella Róblec z Nowoslic sony, žadosće, susodstwo a přećelstwo. Jeje přinošk słuša do 21 tekstow w knize „Schadźowanka zwěrjatow“.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Wuhotowar a zhotowjer Ludoweho nakładnistwa Domowina Tomaš Šołta (naprawo) je šulerjam nastaće knihi rozłožił. Foto: SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Kniha fabulow „Schadźowanka zwěrjatow“ šulerjow SZŠ Ralbicy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND