Wabjenje za wučerjow trěbne

srjeda, 26. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

W srjedźišću wčerawšeho zetkanja Rady­ za naležnosće Serbow w Brani­borskej stejachu kubłanske prašenja kaž zdobywanje kubłanskeho a wučerskeho dorosta.

Podstupim (SN/MiR). Předsydka rady Katrin Šwjelina zwurazni, zo na wukubłanskich wikach přemało za powołanje kubłarja a kubłarki abo wučerja a wučerki ze serbskorěčnymi kmanosćemi wabja. Zdobom wona na to skedźbni, zo je za wuwiwanje a produkciju wabjenskich srědkow financna podpěra trěbna.

Zamołwity za naležnosće Serbow w Braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu (MWFK) Měto Nowak potwjerdźi, zo wobsteji brach wabjenja. Wón zwěsća, zo serbscy akterojo same njejsu aktiwni dosć, štož pokazuje so mjez druhim na tym, zo na aktiwity serbskeje akciskeje syće njereaguja. Na naprašowanje, kotra institucija na kotre wašnje a z čim wo dorost wabi, je jenož mało z nich wotmołwiło. Mjeztym je MWFK na swojej internetnej stronje link k Institutej za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity zaměstniło. Tež Podstupimska uniwersita na poskitk pokazuje. Radźiło so dotal njeje zalinkować pokiw tež na stronje studieren-in-brandenburg.de.

Čłonka rady Uta Henšelowa ma za trjeba wutworić syć jako jednanski gremij a zapřijeć kubłanišća a institucije. „Najwažniši puć, wabić za powołanja, w kotrychž je serbšćina trěbna, je puć kubłanja.“ Zapósłanča Lěwicy w Braniborskim krajnym sejmje Kathrin Dannenberg skedźbni maturantow a šulerjow, kotřiž chcedźa so stać z wučerjom abo kubłarjom, na garantiju přistajenja tam, hdźež chcedźa skutkować. Zdobom prašeše so wona za programom za přidružnikow z kmanosćemi serbskeje rěče. Statny sekre­tar MWFK Tobias Dünow rjekny, zo mě­li wo naležnosći rěčeć z kolegami z ministerstwa za kubłanje, młodźinu a sport. „Zaměrowa skupina wabjenja za wučerstwo su wšitcy maturanća Delnjoserbskeho gymnazija. Najlěpše wabjenje je zahorjaca wučba serbšćiny na šuli.“ Wabjenje na wikach wón za wulce wuspěšne nima. Garantija za přistajenje w Braniborskej wobsteji tež bjez wosebiteho přilubjenja. Čłon rady Willi Janhoefer naspomni, zo by so wjetšina studentow sorabistiki pozdźišo za dźěło na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju zaji­mowała. „Tuž by zapisana, nic jenož jed­nora garantija za přistajenje lěpša była.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND