Sakska prócu dale mytuje poručenje

štwórtk, 18. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Regionalnu aliancu Budyskeho wokrjesa za fachowe mocy šěrić

Budyšin (SN/MiR). Wot lěta 2016 hižo spěchuje sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad (SMWA) z wosebitymi směrnicami zdobywanje wo­sebje młodych fachowcow. Fachowa alianca Budyskeho wokrjesa zajimcow tuž namołwja prócować so tež wo spěchowanske srědki za lěto 2022. „Njeńdźe wo to, zo jednotliwe zawody wo fachowe mocy wabja. Spěchowanje měri so na to, zo wšelacy partnerojo kooperuja a zo maja na kóncu tež zhromadny wunošk“, rozjasnja koordinatorka Katrin Gesk z krajnoradneho zarjada. Dotal su so zwjetša kubłanscy nošerjo wo spěchowanje pró­cowali. Tež zjednoćenstwo elektrotech­nikarjow je před něšto časom pjenjezy dóstało a z nimi za dorost z wabjenjom w kinje, na plakatach abo samo na busach wabiło. „Tajke zwjazki móhli dale wosebje wo młodych fachowcow wabić.“ Aktualnje wšak wě sej alianca předstajić, zo při zdobywanju sobudźěłaćerjow resp. wukubłacych digita­lizacija rólu hraje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND