Nowotwar mosta skónčnje wupisany

srjeda, 10. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Železniski móst nad Budyskej Zeppelinowej chcedźa lětsa w awgusće znowa twarić počeć. Předewzaće Deutsche Bahn (DB) Netz AG je nadawk před něšto dnjemi wupisał. Wo projekće so hižo wjele lět rěči.

Budyšin (UM/SN). Wosebje za zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU) je to zawěsće dobra powěsć. Wot 2006 zasadźa so wón za to, zo so tele „wuško“ na hłownej wobchadnej čarje w Budyskim juhu wotstroni a so stary móst z nowym naruna. Skónčnje je tak daloko: Na šěsć wusko popisanych stronach je DB Netz AG nětko trěbne naprawy a požadanja wupisała.

Sprěnja matej so stary móst a dwuposchodowe twarjenje wuhibkarnje potorhać. Nowotwar ma 18,25 metrow (dotal 9 m) šěroki a 4,50 metrow (dotal 3,50 m) wysoki być. Tak móhli so přichodnje tež wulke nakładne awta bjez problema pod mostom zetkać. Dotal móže tam jenož jedne wjetše jězdźidło srjedźa nimo. Wosebje wot toho časa, zo so zapadna tangenta wužiwa, je to k haćenjam wjedło a wobchad chětro poćežowało. Tež 250 metrow kolijow maja ponowić. Zo bychu ćahi při twarjenju dale jězdźić móhli, je pjeć pomocnych mostow trěbnych.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND