Wužadani do přichoda myslić

srjeda, 18. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjacore wažne temy stejachu na dnjowym porjedźe wčerawšeho posedźenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady. Spočatnje wobhonichu so w nowej pěstowarni wo tuchwilnym stawje dźěłow.

Chrósćicy (JK/SN). Po słowach wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) wotpowěduje tuchwilny staw planej, molerske dźěła postupuja a dłóžbarjo pilnje dźěłaja. Přiwšěm wujewja so nowy problem. Zo móhli pěstowarnju z meblemi wuhotować, běchu spěchowansku próstwu stajili. Ta pak bu wotpokazana a gmejna ma nětko cyłu sumu 38 000 eurow sama zwjesć. Mobiliar wšak měješe so po połojcy spěchować. Na přichodnym posedźenju gmejnskeje rady chcedźa wobzamknyć, srědki ze spěchowanja po zakonju wo zesylnjenju inwesticiskeje mocy, kotrež běchu zwoprědka za ponowje- nje dróhi z Chrósćic do Hórkow zapla­nowali, za mobiliar pěstowarnje wužić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND