Šula něhdy kubłanišćo za nawodne kadry bojowniskich skupin była

štwórtk, 30. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W bywšej Běłochołmčanskej šuli je dźensa pěstowarnja „Sprjewine myše“ zaměstnjena.  Foto: Alfons Handrik W bywšej Běłochołmčanskej šuli je dźensa pěstowarnja „Sprjewine myše“ zaměstnjena. Foto: Alfons Handrik

Hač do srjedź 19. lětstotka njemějachu w Běłym Chołmcu žanu šulu, ale poda­wachu wučbu w drjewjanej bróžni. Jako Łazowski farar so Handrij Zejler za to zasadźeše, tamniše wuknjenske a wuwučowanske poměry polěpšić. Wokoło 1850 natwarichu tuž jednoposchodowu, masiwnu šulu z rjadowniskej rumnosću a bydlenskej stwu za wučerja. Wučba bě tehdy serbska, wo čimž swědči list z lěta 1869, w kotrymž Zejler swojej dźowce pisa­, zo je so jenička šulerka z Běłeho Chołmca na němskej konfirmaciji wobdźěliła. Dokelž běchu poměry přiwšěm njeznjesliwe – w štyrjoch lětnikach naraz wjace hač 100 dźěći w jednej rumnosći wuwučowachu – su šulu do Prěnjeje swětoweje wójny wo dalšej rjadowniskej rumnosći powjetšili a nad nimaj wučerske bydlenje wutwarili. Wot lěta 1920 mějachu nětko stajnje třoch wučerjow.

Po Druhej swětowej wójnje přińdźechu tež do Běłeho Chołmca nowowučerjo, kotřiž zdźěla hišće žane pedagogiske wukubłanje njemějachu. Mjez 16 w powójnskich lětach skutkowacymi nowowučerjemi běchu štyrjo Serbja, mjez nimi Jurij Michałk z delnich Sulšec.

Wjelelětny wučer a pozdźiši direktor Běłochołmčanskeje šule Werner Thomas je so z jeje stawiznami dokładnje zaběrał. W powójnskich lětach słužeše šula tež socialnym zaměram. Tak mějachu so namjetować potrěbni šulerjo, kotrychž na kuru pósłachu. Tež za nakup čriji wudawachu tam trěbne legitimacije. 1953 přińdźe tehdy hakle 17lětny dźensniši Konječan Alojs Langa jako wučer do Běłeho Chołmca, samsne šulske lěto bu Werner Thomas šulski nawoda.

Spočatk 60tych lět so rumnostne problemy dale a bóle pohubjeńšachu. Ze zawjedźenjom dźesaćrjadowniskeje wyšeje šule bě jasne, zo tež za lěto 1965 planowane powjetšenje šule spokojace rozrisanje njewunjese. Skerje připad tuž bě, zo statne lěsnistwo swój objekt hižo dale njewužiwaše. W nim bě mjenujcy hač do lěta 1961 tajne kubłanišćo za nawodne kadry bojowniskich skupin zaměstnjene, z kałatym płotom wobhrodźene a wot psow wobstražowane.

W aprylu 1961 bu lěsniski objekt jako nowa šula přepodaty. Slědowachu wuspěšne lěta, swědčace wo dobrym fachowym a zwonkawučbnym dźěle na kulturnym a sportowym polu. W septembru 1979 dósta šula mjeno „Fritz Kube“. Wot toho časa kubłachu tam šulerjow hač do 10. lětnika. Do toho běchu 9. a 10. lětnik we Łazu wuwučowali. 1980 je prěnja rjadownja w Běłym Chołmcu swoje pruwowanje po dźesać šulskich lětach złožiła. Po přewróće přewza serbski wučer Manfred Polak nawod šule. Wot lěta 1992 bě w Běłym Chołmcu jenož hišće zakładna šula, kotraž je mjeztym tohorunja zawrjena. Na šulskich ławkach rejuja myše, a wonka je wšitko zanjerodźene. W starej šuli pak je pěstowarnja, kotraž skedźbnja na so tež ze serbskim napisom „Dźěćace přebywanišćo Sprjewine myše“. Alfons Handrik

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND