Mali wobornicy z wulkej sykawu

póndźela, 08. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(1 )
Pod dohladom wobornikow móžachu dźěći wčera w Smjerdźacej z originalnej wohnjowobornej sykawu pryskać.  Foto: Alfons Handrik Pod dohladom wobornikow móžachu dźěći wčera w Smjerdźacej z originalnej wohnjowobornej sykawu pryskać. Foto: Alfons Handrik

Po tym zo je hakle njedawno Smjerdźečanski młodźinski klub syły ludźi z kehelowanskim swjedźenjom přiwabił, bě to kónc tydźenja tamniša wohnjowa wobora.

Smjerdźaca (aha/SN). Třinate lěto pospochi mjeztym přewjedźechu kameradojo pod nawodom Norberta Róbla třidnjowski wotměnjawy swjedźeń, do kotrehož bě­štej sobotu zapřijaty volleyballowy turněr a njedźelu wubědźowanje woborow w hašenju.

Tak nastupi wčera popołdnju dwanaće mustwow, mjez kotrymiž běštej dorostowej wobornej skupinje Pančicy-Wotrow a Ralbicy-Róžant. Sudnicy Ronald Popjela ze Šunowa kaž tež Róžeńčanaj Křesćan Bejma a Manfred Kral, kotřiž wuměnjenja na arealu „stadiona při dźiwjej rěce“ chwalobnje wuzběhnychu, su wukony wobornikow objektiwnje hódnoćili. Nawoda Smjerdźečanskeje wobory Norbert Róbl bě jara spokojom, zo jeho kameradojo prěni raz dobychu. „Naše z wjele dźěłom a pilnosću zwjazane dźěło w minjenymaj lětomaj je so wudaniło. Sym přewšo hordy na swojich wobornikow“, wón wu­zběhny. Njebě tež zły, jako kameradojo jeho w drasće do wody ćisnychu, kaž bě jim to do toho žortnje přilubił. Druhe a třeće městno wobsadźichu wobornicy z Róžanta-Sernjan a Salowa.

Moderator wubědźowanja Gerhard Šołta z Brěžkow poda přihladowarjam wjele zajimawych informacijow wo dźěle wobornikow kaž tež stawizniski pozadk wo patronje wobornikow swjatym Florianje. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU), kotryž volleyballistow, wobornikow a přihladowarjow tež serbsce postrowi, přepoda po sobotnym sportowym a po wčerawšim hašenskim wobor­nym wubědźowanju stajnje prěnim třom swójsce sponserowany pokal z čestnym wopismom.

Wjele připóznaća žnějachu zabawne poskitki za dźěći, kaž šminkowanje a poprjancowy­ muž. Wosebitosć bě, zo móžachu holcy a hólcy na štyrjoch městnach pod dohladom wobornikow z originalnej sykawu wodu pryskać, wězo ze słabšim ćišćom, hač jón wobornicy při chutnym hašenju wužiwaja. Šesty raz přewjedźechu napřemopłuwanje gumijowych ­kačkow na Smjerdźečanskej wodźe. Z 80 kačkow dźěći bě ta Fabiana ­Korcha najspěšniša, a mjez dorosćenymi wjeseleše so Chris Hänel nad dobyćom swojeje kački.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND