Zawjedu elektronisku aktu

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wot 1. junija digitalizuja w jobcenteru Budyskeho wokrjesa wšitke akty. To zmóžnja spěšniše wobdźěłanje padow. Mnóstwo składowanych papjerjanych aktow potom dale njepřiběra.

Budyšin (CK/SN). Papjera budźe w jobcenteru Budyskeho wokrjesa bórze material zašłosće. Kóždužkuli dochadźacu póštu, a teje njeje po słowach načolnika jobcentera Mathiasa Bielicha mało, potom skenuja. Podłožki jenož hišće tři tydźenje wobchowaja, na to je zniča. Tohodla měli wobydlerjo jenož hišće kopije zapodać. W jednotliwych padach, w kotrychž trjebaja dokumenty w originalu, to po­trjechenym zdźěla. Po skenowanju jim dokumenty wróća.

Zo bychu so spisy digitalizowali, maja je zaskenować. Nimo toho dadźa jim spóznawansku marku. Tak móža je kóždy čas w systemje zaso namakać. Nawal dźěła su spočatnje podhódnoćili, Ma­thias Bielich přiznawa. Tohodla wupomha přidatny personal z druhich wobłukow wokrjesneho zarjadnistwa w póštownjach jobcentera w Budyšinje, Kamjencu­ a Wojerecach. Za to pak wotpadnje nadawk, zo dyrbja wobdźěłarjo we wotrjadach podłožki wotpowědnym aktam přirjadować a je wotpołožić. Skenuja-li papjerjane dokumenty, su daty sobudźěłaćerjam jobcentera zwjetša hišće samsny dźeń přistupne. Woni lubja sej z digitalizaciju spěšne wobdźěłanje padow, kaž rěkaše wčera na nowinarskej konferency w Budyskim krajnoradnym zarjedźe. Dotal hižo předležace akty běžnych padow chcedźa tohorunja krok po kroku digitalizować, nic pak cyły hoberski wobstatk starych aktow. Te wostanu w papjerjanej formje po zakonskich předpisach archiwowane.

We wobłukomaj wotpadkownistwo a přizwolernja wozydłow dokumenty hižo chwilu zaskenuja. Zo nětko hnydom cyły wobłuk dospołnje na to přestaja, je nowe a tuž pilotowy projekt. 450 000 eurow wokrjesne zarjadnistwo za zawjedźenje e-akty wuda. Dwě lěće mjeztym přihotuja so na to z nakupju techniki a software kaž tež z kubłanjom sobudźěłaćerjow. „Zakonsce zawjazani smy k tomu hakle wot lěta 2020, hač do toho pak bychmy so w mnóstwje aktow zadusyli“, rjekny Ma­thias Bielich.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND