Mjenje smjertnych woporow

srjeda, 12. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Lońša bilanca wobchadnych njezbožow we wuchodnej Sakskej

Budyšin (SN/MWj). Ličba policiji znatych wobchadnych njezbožow je loni w Bu­dyskim a Zhorjelskim wokrjesu druhe lěto za sobu přiběrała. Runočasnje je ličba smjertnych woporow woteběrała. Tole wuchadźa z wčera wozjewjeneje bilancy Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Po njej zličichu we woběmaj wokrjesomaj dohro­mady 16 145 njezbožow (2015: 15 799). Najwjace zražkow registrowachu w meji (1 483) a nowembru (1 539). Jako ćežišći w běhu dnja wujewi so čas wot 9 do 12 hodź. a wot 14 do 18 hodź.

Rozrjadowane po policajskich rewěrach su so ličby wšelako wuwili. W južnym a sewjernym dźělu Zhorjelskeho wokrjesa sta so mjenje wobchadnych njezbožow hač lěto do toho. Tež ličba zražkow z dźiwinu tam woteběraše. We wšěch tamnych regionach wuchodneje Sakskeje je so ličba njezbožow powjetšiła. Najwjace přizjewichu policiji w Budyskim rewěrowym wobłuku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND