Mjenje smjertnych woporow

srjeda, 12. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Lońša bilanca wobchadnych njezbožow we wuchodnej Sakskej

Budyšin (SN/MWj). Ličba policiji znatych wobchadnych njezbožow je loni w Bu­dyskim a Zhorjelskim wokrjesu druhe lěto za sobu přiběrała. Runočasnje je ličba smjertnych woporow woteběrała. Tole wuchadźa z wčera wozjewjeneje bilancy Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Po njej zličichu we woběmaj wokrjesomaj dohro­mady 16 145 njezbožow (2015: 15 799). Najwjace zražkow registrowachu w meji (1 483) a nowembru (1 539). Jako ćežišći w běhu dnja wujewi so čas wot 9 do 12 hodź. a wot 14 do 18 hodź.

Rozrjadowane po policajskich rewěrach su so ličby wšelako wuwili. W južnym a sewjernym dźělu Zhorjelskeho wokrjesa sta so mjenje wobchadnych njezbožow hač lěto do toho. Tež ličba zražkow z dźiwinu tam woteběraše. We wšěch tamnych regionach wuchodneje Sakskeje je so ličba njezbožow powjetšiła. Najwjace přizjewichu policiji w Budyskim rewěrowym wobłuku.

Něhdźe při kóždym dźewjatym nje­zbožu su so wosoby zranili. Při 1 894 zražkach ze zranjenymi bě dohromady 2 492 wosobow potrjechenych. 29 z nich a tak šěsć mjenje hač 2015 je na sćěhi njezboža zemrěło. Ličba ćežkozranjenych ležeše ze 648 něhdźe dźesać procentow nad niwowom lěta 2015.

Hłowne přičiny wobchadnych njezbožow běchu zmylki při předjězbje a přewulka respektiwnje njepřiměrjena spěšnosć. To płaći za něhdźe kóžde třeće njezbožo­­ ze zranjenymi. Dalše přičiny běchu njedosahacy wěstotny wotstawk k předchadźacemu jězdźidłu, zmylki při wotbočenju a alkohol.

W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu sta so loni něhdźe runje telko njezbožow kaž w lěće 2015, na kotrychž běchu šoferojo w starobje 18 hač do 24 lět wobdźěleni. Wosebje často pak jězdźerjo tejele sta­robneje skupiny napadnychu, hdyž stachu so njezboža přewulkeje spěšnosće (35 procentow) abo njedosahaceho wěstotneho wotstawka (18 procentow) dla. Při kóždym dźesatym njezbožu z młodym wodźerjom jězdźi­dła je alkohol rólu hrał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND