Skrućeja zhromadnosć poručenje

srjeda, 19. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na Narćanskej wohnjowobornej šuli kubłaja tele dny młodych wobornikow a młode wobornicy z cyłeje Sakskeje tež w techniskim wobłuku. Tule přihotuja so wobdźěl nicy na zakładne zwučowanje hašenje.  Foto: Martina Arlt Na Narćanskej wohnjowobornej šuli kubłaja tele dny młodych wobornikow a młode wobornicy z cyłeje Sakskeje tež w techniskim wobłuku. Tule přihotuja so wobdźěl nicy na zakładne zwučowanje hašenje. Foto: Martina Arlt

Narć (FAG/SN). 165 wohnjowych wobornikow, mjez nimi 112 holcow a hólcow młodźinskich woborow z cyłeje Sakskeje w starobje 15 do 18 lět, wukmanja so tuchwilu w Narćanskej krajnej wohnjowobornej a katastrofoškitnej šuli. Wobdźělnicy maja so w tesće wědy, w sportowym wobłuku kaž tež we wobornotechniskim wobłuku wopokazać. Zo bychu sej wukonowu sponku zdobyli, wopruja woni swoje prózdniny a mnozy dalši a wukubłarjo swój dowol.

„Wohnjowoborny tydźeń w Narću njeje jenož wočerstwjenje. Wukubłanje je cyłozwjazkowa wosebitosć“, wobkruća našemu wječornikej 59lětny Andreas Huhn, kiž wukubłanski tydźeń fachowje přewodźa. Wón angažuje so hižo 50 lět w dobrowólnej wohnjowej woborje w Drježdźanach. Hižo wjacore kubłanske tydźenje je Huhn tule w Narćanskej wo­h­njowobornej šuli přewodźał a wučbu podawał. Stajnje ma tež wotewrjene wucho, hdyž dźe mjez młodostnymi wo naležnosće wohnjoweje wobory.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND