Spěchowanje načinja tež ćeže

srjeda, 09. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada wustawki za hospodarski plan schwaliła

Njeswačidło (JK/SN). Přezjednosć na dobro gmejny a jeje wobydlerjow demonstrowachu na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady wšitcy radźićeljo. Jednohłósnje wobzamknychu wustawki za lětuši hospodarski plan. Po tym­ zo bě komornica Liliana Wetzko hišće raz njawažniše pozicije hospodarskeho plana rozjimała, wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) wuzběhny, zo su w gmejnje najebać napjate financne połoženje­ tójšto na dobro wobydlerjow a wjeskow zwoprawdźili. Wosebje w hrodowym parku a wokoło hrodu su w minjenych měsacach pilnje dźěłali a škody wulkeje wody z lěta 2013 wotstronili. Spěchowanske srědki za tele naprawy buchu w minjenym času wospjet zwyšene, tak zo móžeše gmejna z přidatnymi pjenjezami tež tu abo tamnu dalšu naležnosć zrjadować. Spěchowanske srědki wšak žadaja sej wosebje wot přistajenych gmejnskeho zarjada wosebite napinanje, dokelž maja je jara dokładnje planować a wotličić. Byrnjež spěchowanje wězo witane było, mějachu jeho dla ćeže, wurunany etat nastajić.

Wjesnjanosta na­dźija so, zo tola hišće srjedźodobnje přidatne spěchowanske srědki dochadźeja, zo móhli­ wažne nadawki gmejny dale derje­ zmištrować.

Z klučowymi inwesticiskimi připokazankami ma gmejna w prěnim rjedźe swoje tři wjesne wohnjowe wobory načasnje wuhotować. Ze srědkami k zesylnjenju inwestisciskeje mocy gmejny pak chcedźa zaměrnje gmejnske dróhi porjedźeć. Při tym so radźićeljo nadźijeja, zo škody wulkeje wody dla hišće lětsa wotstronja a zo móže so gmejna potom na druhe wažne nadawki wusměrić.

Zo je so w gmejnje jara wjele na dobro wjesnjanow stało, wobkrućuje tež přeco zaso tójšto hosći, kotřiž rady do Njeswačidła rjaneho parka a hrodu, ale tež za­jimawych a wotměnjawych zarjadowanjow dla přińdu. Za tajke změja hižo spočatk septembra zaso přiležnosć, hdyž přeprošuja 2. a 3. septembra na wuměłske rjemjeslniske wiki a hižo tydźeń pozdźišo na oficialne přepodaće ponowjenych hrodowych studnjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND