Paruja informacije wo twarnišću

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Byrnjež na dnjowym porjedźe njestało, je twarnišćo na statnej dróze S 100 w Pančicach-Kukowje wčera najwjetši dźěl časa posedźenja tamnišeje gmejnskeje rady we Wotrowskej starej šuli zabrało. Při tym wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) runje tak kaž wjacori radźićeljo porokowachu, zo wot krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) přemało informacijow wo twarskim stawje a přichodnych krokach na twarnišću dóstawaja. Tak je gmejna před tydźenjemi hakle cyle krótkodobnje zhoniła, zo ma so wotrězk wot tankownje hač ke kupnicy Netto ponowić. W kupnicy samej pak bě to po wšěm zdaću znate.

Radźićelka Kathrin Piller namjetowaše, bjezposrědnje potrjechenych rjemjeslnikow a předewzaćelow přeprosyć a sej jich starosće naposkać. Kaž wona wčera zdźěli, dyrbješe sej mějićelka molerskeho wobchoda Jana Kralowa přidatne dźěło pytać, dokelž ma jeje wobchod lědma hišće wobrota, wšako so kupcy jenož wobćežnje k njej dóstawaja. Porno tomu wjesnjanosta a dalši radźićeljo měnjachu, zo móhli potrjecheni na posedźenja gmejnskeje rady přińć a tam swoje starosće wotbyć. Tule składnosć pak lědma štó wužiwa. Znajmjeńša chce Kreuz nětko protokole twarskich wuradźowanjow radźićelam sposrědkować.

Dale wón zdźěli, zo ma so předjězba při Kukowskim pomniku znowa rjadować a tež puć wotpowědnje markěrować, zo njeby hłowny puć hižo do slěpeje hasy wjedł. Na twarnišću samym, tak Kreuz, zasadźeja nětko specialny njeboz, zo móhli při mosće nad Klóšterskej wodu­ dale točić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND