Za serbsku rěč

štwórtk, 21. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Z wužiwanjom serbskeje rěče w dźěławosći wokrjesneho zarjadnistwa je so dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa zawče­rawšim znowa zaběrał. Kaž wokrjesna społnomócnjena Regina Krawcowa zdźěli, mějachu čłonojo gremija na zakładźe lońšeho zetkanja jasne prašenja. Nawodnica běrowa krajneho rady Uta Döring rysowaše, kak na přikład na serbskosć w nadpismach na lětakach a hamtskim łopjenu dźiwaja, a zo su ryzy serbskorěčny flajer za wukubłanje kubłarkow/kubłarjow wudali. Za medijowy wobłuk – nowiny, internet – chcedźa ramikowe wobstejnosće w nowinarskim běrowje polěpšić. Wjetšina dwurěčnych popisanjow na zjawnych twarjenjach ma kónc lěta zwoprawdźena być, rozłoži nawoda wobchodniskeho wobłuka 1 krajnoradneho zarjada Udo Wićaz. Wón chce tež dalšich posłužbarjow w zjawnosći k dwurěčnemu popisanju pohnuć.

Regina Krawcowa serbskich wobydlerjow znowa namołwi, „wužiwać prawo serbskorěčneje komunikacije, hač ertneje abo pisomneje, na zjawnych zarjadach serbskeho sydlenskeho ruma“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND