Zakładnu šulu hač do 2021 ponowja

srjeda, 13. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Sobu najwjetše twarske předewzaće Łazowskeje gmejny je tuchwilu wobšěrne saněrowanje Wulkoždźarowskeje zakładneje­ šule. Za to su čłonojo gmejnskeje rady wčera dalše nadawki přepodali.

Łaz (AK/SN). We wobłuku cyłkowneho saněrowanja Zakładneje šule „Při Hórnikečanskim jězoru“ Wulke Ždźary su čłonojo Łazowskeje gmejnskeje rady na swojim wčerawšim posedźenju wjacore nadawki za ponowjenje tamnišeje sportownje přepodali. Tak ma twarski zawod z Łaza za 36 000 eurow kachlicy skłasć, a Delnjowujězdźanske předewzaće přewozmje za 42 000 eurow suchotwar. Jednohłósnje wobzamknychu tohorunja wudawki za planowanje projekta a za mjeńše předdźěła w cyłkownym wobjimje 111 000 eurow.

„W sportowni dyrbi so wjele ponowić“, praji nawoda twarskeho wotrjada Łazowskeje gmejny Wolfgang Tietze. Za to su dospołny plan zdźěłali, kotryž krok po kroku zwoprawdźa. „W januaru započnjemy wšitke nutřkowne stare připrawy wutorhać“, Tietze rozłoži. Třěchu tohorunja wotnjesu a nowu natwarja. Pozdźišo ponowja dale wotwodźowanje wopłóčkow, připrawja nowu wonkownu izolaciju a zatwarja nowe wonkowne durje a wokna. Hižo před měsacami bě gmejna jednotliwe dźěła wupisała. W prěnim kwartalu 2018 ma wšitko hotowe być. „Planujemy tak, zo móžemy sportownju wot apryla zaso wužiwać“, praji Tietze na naprašowanje radźićelow. Cyłkowna inwesticija ma wobjim 262 000 eurow. Z toho spěchuje Zwjazk 113 000 eurow a Swobodny stat Sakska přida 79 000 eurow jako inwestiwnu klučowu připokazanku. Łazowska gmejna přewostaji 70 000 eurow swójskich srědkow. Sportowa hala dóstanje tak mjenowany druhi wuchowanski puć. Nutřka wuhotuja ju z modernym špundowanjom a z izolowanymi sćěnami. Dale zatwarja nowe sanitarne připrawy tepjenje a přewětrjenje kaž tež nowu elektrisku připrawu.

Wot klětušeho chcedźa Wulkoždźarowsku ­zakładnu šulu dale saněrować. Tak dóstanje cyłe twarjenje wonkowny škit před słóncom. Awlu­ runje tak ponowja kaž mjezytwar, přizemjo a horni poschod kubłanišća kaž tež schodźišćo. Přizemjo ma nimo toho bjezzadźěwkowy přistup dóstać. Tuchwilu je planowane, zo maja twarske dźěła na zakładnej šuli hač do lěta 2021 trać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND