Za dwurěčnosć w komunach

srjeda, 17. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Z wuradźowanjom w Serbskim instituće je dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa wčera do lěta 2018 startował. Kaž wo­krjesna społnomócnjena za serbske naležnosće Regina Krawcowa informuje, sćěhowachu čłonojo gremija wuwjedźenja dr. Sonje Wölkoweje wo skutkowanju a posłužbach wědomostneho zarjadnišća. Referentka skedźbni na to, zo njeje prěnjorjadny nadawk přełožki wobstarać, ale wědomostnje dźěłać. Přitomni rozjimachu prašenje, w kotrej měrje by móžno było komuny z koordinowanej přełožowarskej posłužbu podpěrać. Nimo toho žana přistupna serbskorěčna zarjadniska terminologija njepředleži.

Dźěłowy kruh chce so ze zapósłancom Sakskeho krajneho sejma Markom Šimanom (CDU), direktorom Załožby za serbski lud Janom Budarjom a zastupjerku Rěčneho centruma WITAJ zetkać, „zo bychmy rěčne a kulturne kubłanje dorosćenych ze wšelakich powołanskich wobłukow rozjimali“, Regina Krawcowa rozłožuje. Jedyn dypk při tym ma konstrukt serbskeje rěčneje šule być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND