Wobornicy hotuja so na jubilej

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Franc Brusk gratulowaše Měrćinej Riedelej a Reinhardej Rauerej (wotlěwa) k 50lětnej přisłušnosći we wohnjowej woborje. Foto: Alfons Handrik Wjesnjanosta Franc Brusk gratulowaše Měrćinej Riedelej a Reinhardej Rauerej (wotlěwa) k 50lětnej přisłušnosći we wohnjowej woborje. Foto: Alfons Handrik

Hłowna lětna zhromadźizna Worklečanskeje wohnjoweje wobory minjenu sobotu w sydarni derje wuhotowaneje gratownje wotbłyšćowaše swědomitu dźěławosć kameradow.

Worklecy (aha/SN). Kedźbnosć zbudźi ­jadriwa dźěłowa rozprawa hakle 34lětneho nawody wobory, wyšeho wohnjoweho mištra Bosćija Riedela. Mjeztym šěsć lět steji wón na čole 17 aktiwnych čłonow w přerěznej starobje 44 lět a štyrjoch čestnych čłonow. Pokazujo na spjelnjenje winowatostnych nadawkow w minjenym lěće naliči Riedel dobre ­wukubłanje kameradow, stajnu hotowosć w nuzowym padźe a jara dobre techniske wuhotowanje. Kritisce wupraji so wón nastupajo njedypkownosć abo samo njewobdźělenje bjez zamołwjenja na zwučowanjach. Cyłkownje buchu wobornicy w rozprawniskej dobje štyri razy alarmowani, a to dwójce k hašenju a dalšej razaj pomocy po wobchadnym nje­zbožu dla. Časowy limit zasadźenja bě stajnje dobry. Po jeno štyrjoch mjeńšinach bě hašenska hotowosć we Worklecach dotal stajnje zaručena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND