Zo móhli młode swójby twarić

srjeda, 02. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Dobre hospodarske połoženje wotbłyšćuje so tuchwilu tež w tym, zo sej tójšto młodych swójbow swójski dom twari. Tež we wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe tajke twarnišća na mnohich městnach wuhladaš. W gmejnje Pančicy-Kukow je naprašowanje za kmanymi ležownosćemi tohorunja wulke, předewšěm w Pančicach samych, dokelž skića tamniša infrastruktura najlěpše wuměnjenja za mnohe žiwjenske wobłuki. Wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) pak móže zajimcam lědma twarske ležownosće poskićeć, dokelž gmejna tajke prosće nima. To ma so nětko změnić.

Na swojim zašłym posedźenju w Lejnje je gmejnska rada wobzamknyła, zo ma mjez tankownju při statnej dróze S 100 a Srjedźnym pućom městnosć za nowe jednoswójbne domy nastać. Dokelž leži něhdźe 2,3 hektary wulka płonina w tak mjenowanym wonkownym wobłuku, dyrbja ju najprjedy do nutřkowneho wobłuka zapřijeć. Za to je trěbny twarski plan, kiž ma so nětko zdźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND