Potrjecheni chcedźa škitny nasyp

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Trjebin liči z wjetšimi poćeženjemi hary a procha Wochožanskeje brunicoweje jamy dla. Potrjecheni na je­je kromje, předewšěm na Lěsnym puću w Trjebinje a Trjebinku – trjebaja nuznje skutkowne škitne naprawy. To je­ wuslědk wčerawšeje wobydlerskeje zhromadźizny w hosćencu „Kasta­nijo­wy dwór“.

Trjebin (AK/SN). „Namjetuju přezcyłny a skutkowny škitny nasyp za potrjechenych w Trjebinku. Tón móhł wobydlerjow při Lěsnym puću wolóžić“, měnješe wčera wjesnjanosta gmejny Trjebina Wal­demar Locke (CDU) na wobydlerskej zhromadźiznje. „Jeničce 300 metrow wot­stawka wot kromy jamy k prěnim twarjenjam njesměmy sej lubić dać. Tu mamy nuznje swoje domjace nadawki spjelnić.“

Tuchwilu je Wochožanska brunicowa jama jenož 1 600 metrow wot Trjebina a 2 000 metrow wot Miłoraza zdalena. Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) zakonske předpisane hranicy dodźer­ži, potwjerdźi zamołwity za wob­swětowy management LEAG Jens Höhna. Firma Akustik Labor z Berlina (ALB) je lo­n­i haru měriła a zwěsći na stejnišću Trjebinskeho Lěsneho puća w prěnim połlěće 35,8 decibelow, w druhim połlěće 41,7. W Miłorazu na Wochožanskim puću registro­wachu loni 37, poł lěta pozdźišo 33,5 decibelow. Po słowach Jensa Höhny je koncern za dalše měrjenja wotewrjeny. Dźěłowa skupina imisiski škit je za to, dalše měrjenske stejnišća na Lěsnym puću­ a při pěstowarni w Trjebinje zarjadować. „Zastupjerjo gmejny maja wo tym rozsudźić. Wotpowědnu próstwu bychmy Sakskemu wyšemu hórniskemu zarjadej w Freiburgu zapodali. Spočatk lěta 2019 bychmy wobaj měrjenskej dypkaj hižo wužiwać móhli“, Höhna podšmórny. Nimo toho wón zawěsći, zo koncern wobstajnje na tym dźěła haru pomjeńšić, a to z pomocu nowych připrawow a wotćeženskich naprawow. Tež hladajo na po­ćežowanje z prochom LEAG po směrnicy předpisane hódnoty dodźerži. Nimo toho zdźěłuje tuchwilu wosebity plan wo imisiskim škiće za lěta 2020 do 2024.

Wobydlerjo mějachu wčera tójšto kri­ti­skich prašenjow. Směrnicy su to jedne, subjektiwne začuće to tamne. „Hara je jara přiběrała“, twjerdźeše Marina Kowalick z Trjebina. „Situacija jednotliwcow je zdźěla chětro wobćežna, a kóždy ma so z njej rozestajeć“, rjekny gmejnski radźićel Uwe Radtke, „ćerpjeć ma wobydler.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND