Sydom ležownosćow hišće na předań

štwórtk, 31. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Za nowe Sernjanske ležownosće su tele dny w Róžeńće kabl za spěšny internet składli.  Foto: Feliks Haza Za nowe Sernjanske ležownosće su tele dny w Róžeńće kabl za spěšny internet składli. Foto: Feliks Haza

Sernjany (SN/MWj). Wo šwarny čwak so Sernjany přichodnje powjetša. Po wjele běrokratiskim a čas rubjacym dźěle tam nětko nowu bydlensku štwórć wotkrywaja. Hłubokotwarske dźěła wot jutrow z połnej paru běža.

Dohromady 16 jednotliwych ležow­nosćow w Sernjanach nastawa, dwanaće we wonkownym kruhu, štyri w srjedźišću. Dźewjeć twarskich městnow je předatych, sydom potajkim maja hišće w poskitku, a to tři we wonkownym kruhu a štyri nutřkowne. Te by wjesnjanosta najradšo ručež móžno předał. Wšako dyrbja wudawki za wotkrywanje bydlenskeje štwórće zaso refinancować. Hač pak so to poradźi, wotwisuje wězo wot nawala zajimcow. Móžno, zo potom hišće dwě abo tři ležownosće změja, kotrež móhli tež pozdźišo hišće poskićić.

Na kóždy pad móža so młode swójby na gmejnskim zarjadnistwje w Róžeńće přizjewić, chcedźa-li sej na kromje Sernjan rady swójski dom natwarić. Kwadratny meter poskića gmejna za 40 eurow. Wo někotrych wuměnjenjach, kotrež maja so w Sernjanach dodźeržeć, infor­muje wobtwarjenski plan. Tón wob­- hla­dać móža sej zajimcy tež na internetnych stronach gmejny Ralbicy-Róžant.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND