Z wjesołym a zrudnym wóčkom

póndźela, 25. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěćaca wohnjowa wobora gmejny Ralbicy-Róžant je wčera demonstrowała, kak maš při njezbožu pomhać.  Foto: Alfons Handrik Dźěćaca wohnjowa wobora gmejny Ralbicy-Róžant je wčera demonstrowała, kak maš při njezbožu pomhać. Foto: Alfons Handrik

K róčnicy wohnjoweje wobory nowe hašenske jězdźidło předstajili

Ralbicy (aha/SN). Móhłrjec na dwójny ­jubilej zhladowachu kameradojo Ralbičanskeje wohnjoweje wobory wčera popołdnju z wjele zajimowanymi hosćimi. We wobłuku swjedźenja k 75. róčnicy wobory zhladowaše jeje nawoda Achim Měrćink na stawizny. Po tym zo bě 1878 zahubny woheń nimale poł Ralbic zničił, wutworichu tam wohnjowu woboru. Wo jeje dźěławosći w prěnich lětach přewjele znate njeje. Před 75 lětami, za čas Druheje swětoweje wójny 1943, bu na nastork tehdyšeho wjesnjanosty Jurja Zarjeńka dobrowólna Ralbičanska wohnjowa wobora oficialnje załožena. Prěni nawoda bě tehdy dlěši čas Michał Koplanski. Wulke zasłužby za wuwiće a wukony Ralbi­čanskeje wobory ma mjeztym 86lětny wyši wohnjowy wobornik Teodor Lepiorc. Hač do 2003 měješe Klaws Debik zamołwitosć za stajnu hotowosć Ralbičanskich kameradow a wot toho ­časa Achim Měrćink. Jeho mandźelska Antje so mjeztym dźesać lět wo dorost stara a dwutydźensce z 22 dźěćimi ­a mło­dost­ny­mi trenuje. Woni wčera pokazachu, kak ma so zranjenemu po nje­zbožu spěšnje a prawje pomhać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND