Za chódnik njejsu pjenjezy

pjatk, 17. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska wohnjowa wobora dóstanje nowe dychanske nastroje

Rakecy (JK/SN). Z dróhotwarskim pro­jektom puć mjez Rakecami a Nowej Wsu ponowić je so Rakečanska gmejnska rada zawčerawšim na swojim prěnim po­sedźenju po lětnjej přestawce zaběrała. ­Na wupisanje twarskich dźěłow běchu jenož tři firmy reagowali a swój poskitk předpołožili. Rozsudźili su so radźićeljo za Ćisowsku firmu ETD, kotraž ma za ­dobre 16 000 eurow dróhu a pa­ralelnje wjeducu kolesowansku šćežku ponowić. Předewzaće je w Rakečanskej gmejnje ­hižo na druhich městnach derje dźěłało.

W tym zwisku naprašowaše so radźićelka Annemarie Rentsch z frakcije Njestronskich wolerjow, hač su při planowanju naprawy wobkedźbowali wjelelětnu próstwu wobydlerjow Noweje Wsy, připrawić we wsy chódnik podłu hłowneje dróhi. Swen Nowotny (CDU) informowaše radźićelow wo tym, zo w tuchwilnym hospodarskim połoženju gmejny móžno njeje tajke naprawy zwoprawdźić. Próstwu wobydlerjow pak su wobkedźbowali při zapodaću planowanjow gmejnskich dróhow na krajnoradnym zarjedźe. Wjesnjanosta skedźbni zdobom na to, zo je dołhodobnje planowane wutwarić kolesowansku šćežku z Rakec přez Nowu Wjes hač do Psowjow. Hdy pak so to zwoprawdźi, njemóžeše tuchwilu hišće nichtó rjec.

Dalše wobzamknjenje gmejnskeje rady zaruči wohnjowej woborje dalše 20 nowych dychanskoškitnych aparatow. Nastroje dodawa Kamjenska firma Weinhold, kotraž je za to najpřihódniši poskitk předpołožiła. Trěbne wudawki su w lětušim etaće zaplanowane a budu po 75 procentach spěchowane.

Na spočatku posedźenja Rakečanski wjesnjanosta radźićelam jara zwjeseleny zdźěli, zo je ličba wobydlerjow gmejny w prěnim połlěće 2018 wo 31 wosobow na 3 528 rozrostła. Je to prěni raz po wjele lětach, zo je so ličba powjetšiła. Z přirosta njeda drje njeje hišće trend wotčitać, ale přiwšěm je přiběraca ličba wobydlerjow tež móžna pokazka na spomóžnu komunalnu politiku gmejny, měnješe Swen Nowotny.

Předstajił je so radźićelam Markus Mörbe jako nowy jednaćel dweju komunalneju zawodow, mjenujcy bydlenjo­twarskeje a zastaranskeje towaršnosće. Rodźeny Budyšan je wot spočatka julija nowy prěni muž mjenowaneju přede­wzaćow. Wón wupraji so optimistisce k dźěłu na dobro gmejny a za dobry poměr mjez gmejnskej radu a towašnosćomaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND