Wobornicy jara profesionelnje skutkowali

pjatk, 17. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Móst na hłownej dróze w Krakecach su z warnowanskimi zašlahami zwužili. Tak chcedźa zadźěwać, zo ratarskej jězdźidle runočasnje po mosće jědźetej. Kaž zawčerawšim na posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady rěkaše, ma prowizorij tři lěta trać.  Foto: Carmen Schumann Móst na hłownej dróze w Krakecach su z warnowanskimi zašlahami zwužili. Tak chcedźa zadźěwać, zo ratarskej jězdźidle runočasnje po mosće jědźetej. Kaž zawčerawšim na posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady rěkaše, ma prowizorij tři lěta trać. Foto: Carmen Schumann

Kubšicy (CS/SN). Wohnjowoborne naležnosće běchu jedna z temow na srjedownym posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady. Wobydler so tam prašeše, kak gmejna na to reaguje, zo je ekstremneje suchoty dla w hašenskich hatach jednotliwych wsow dźeń a mjenje wody. K tomu wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) rjekny, zo dósta gmejna dowolnosć, wodu z hydrantow wužiwać, štož hewak generelnje móžno njeje. Nimo toho bychu w chutnym padźe wjace wohnjowych woborow alarmowali, hač hewak, zo bychu dosć tankowych hašenskich jězdźi­dłow k dispoziciji měli. Po słowach wjesnjanosty skutkowachu wobornicy dotal jara profesionelnje, kaž 22. julija při žehlacym wohenju w Krakečanskim sportowym centrumje. Tam móžachu sčasom zadźěwać, zo so płomjenja rozpřestrěja, tež dokelž bě wobydler kur spěšnje pytnył. Nětko čakaja hišće na sobudźěłaćerja zawěsćernje, kiž ma škodu posudźować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk