Přirodny dźiw znowa we Łužicy?

srjeda, 22. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W hornjołužiskich hatach ma tójšto zajimawych překasancow swoju domiznu, mjez druhim tež rědka wohnjowa libela, kotraž ze swojej čerwjeno-oranžowej barbu wosebje napadnje. Foto: Mario Trampenau W hornjołužiskich hatach ma tójšto zajimawych překasancow swoju domiznu, mjez druhim tež rědka wohnjowa libela, kotraž ze swojej čerwjeno-oranžowej barbu wosebje napadnje. Foto: Mario Trampenau

Tež lětsa pytatej załožba Heinza Sielmanna a němske towarstwo Europarc přirodny dźiw Němskeje. Loni je ­Hornja Łužica myto dobyła, dokelž bě tu najwjac ludźi z Němskeje za łuku z dźiwimi gladiolemi při Dubjanskim lěsu hłosowało.

Stróža (SN/BŠe). Znowa titul přirodneho dźiwa Němskeje dobyć je skerje bjezwuhladne, wšako je po cyłej zwjazkowej republice wjele rjanych a wuznamnych městnosćow w přirodźe. Přiwšěm prócuje so biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty znowa wo titul, kotryž chce zakitować. Lětsa wuzwolichu sej zamołwići libele, kotrymž skića hornjołužiske haty přihódnu domiznu. Tři štwórćiny w Němskej dopokazanych družin powětrowych akrobatow su tu w regionje žiwe. Tema wotpowěduje tuž lětušemu hesłu wubědźowanja, z kotrymž pyta Heinza Sielmannowa załožba za poslednimi refugijemi wohroženych překasancow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND