Kritiske hłosy w Koblicach

srjeda, 10. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes a gmejna chcetej klětu zhromadnje twarski projekt zwoprawdźić

Koblicy (AK/SN). Hłowny puć w Koblicach pola Wulkich Ždźarow chce Budyski wokrjes klětu wobšěrnje wutwarić. W tym zwisku chce Łazowska gmejna tam wopłóčkowy kanal kłasć. Tomu je wčera wjetšina Łazowskeje gmejnskeje rady přihłosowała. Naprawa je nuznje trěbna, dokelž tam sylneho wobchada a špatneho puća dla wěstota zaručena njeje“, podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Wobydlerjow běchu ­hižo loni wo projekće informowali. Tež woni jón witaja, wčera rěkaše.

Po dojednanju mjez wokrjesom Budyšin a gmejnu Łaz, kotrež ma so hišće podpisać, stara so wokrjes w dorěčenju z komunu wo twarske nadawki. Mjeztym zo wokrjes wšitke wudawki za wutwar puća, za móžnosće k přeprěčenju dróhi a za busowe zastanišćo přewozmje, zapłaći gmejna chódnik, wopłóčkowy kanal, wotwodźowanje dešćikoweje wody a nadróžne wobswětlenje.

Dohromady płaći twarske předewzaće w Koblicach něhdźe połdra miliona eurow. Dwě třećinje toho zaruna wokrjes, tamnu třećinu Łazowska gmejna. Hižo klětu ma wšitko hotowe być. Po dojednanju njebudźe jenož hłowny puć wutwarjeny, ale tež chódnik po šěrokosći 1,5 do dweju metrow, zdźěla samo na woběmaj bokomaj dróhi. „Kobličanska wjesna rada bě wot wšeho spočatka přećiwo tomu, zo twarja chódnik na woběmaj bokomaj. Na někotrych wotrězkach, mjez druhim při wohnjowobornej gratowni, je to hotowy njezmysł“, kritizowaše radźićel Peter Gutknecht, rěčo samo wo wudrěwanju wobydlerjow. Dale wón porokowaše, zo njeje žanoho spěchowanja za kolesowansku šćežku. Gmejnska a wokrjesna radźićelka Kerstin Robel (Lěwica) namjetowaše, Kobličanski twarski projekt hišće raz w techniskim wuběrku wokrjesneho sejmika wobjednać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND