Wjesne puće dóstanu mjena

wutora, 16. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Dobrošicach dóstanu wjesne puće mjena. Před Macalic hosćencom wotboča nalěwo  puć Lipa wot Dobroščanskeje.  Foto: Alfons Handrik W Dobrošicach dóstanu wjesne puće mjena. Před Macalic hosćencom wotboča nalěwo puć Lipa wot Dobroščanskeje. Foto: Alfons Handrik

Dobrošicy (aha/SN). Hižo před třomi lěta­mi bě Njeswačanska gmejnska rada wobzamknyła, zo dyrbja puće we wšěch wjesnych dźělach gmejny pomjenowane a statoki z wotpowědnym domjacym čisłom­ wuhotowane być. Trjeba bě to toho­dla, zo bychu nuzowa słužba, li­stonoš a docyła wšitcy podatu adresu spěšnje­ namakali. Wobydlerjow Dobrošic tehdy narěčachu, zo měli woni wo pomjenowanju swojich wjesnych pućow rozmyslować.

Loni je so Marko Dźisławk z někotrymi Dobroščanami zetkał, zo bychu prěnje ideje znosyli. Złožowachu so při tym na staru kartu z ležownostnymi mje­na­mi, kotruž bě Frank Čornak wobstarał. Na wobydlerskej zhromadźiznje minjeny tydźeń w Macalic hosćencu w přitomnosći wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) woni swoje předstawy přednjesechu. Zo by so w adresy dale dotalne mjeno wsy jewiło, měła dróha, kotraž so po dołhosći 600 metrow po wsy wot Njeswačanskeho do Hórčanskeho směra wije, Dobroščanska rěkać. Wupokazać dyrbja tam 14 domow z čisłami – rune na prawej, njerune na tamnej stronje. Wšitke dalše pjeć pućow wot Dobroščanskeje wotbočeja. Puć wot hosćenca do směra na Koslow ma serbsce a němsce Lipa rěkać. Je to z dawnych časow wužiwane ležownostne mjeno. Tež puć, kotryž wottam do Jaseńcy wjedźe, njeměł so přełožić, ale we woběmaj rěčomaj so mjenować Janska, zo by pokazował na Jana Křćenika, patrona Dobroščanskeje kapałki.

Ryzy serbskeju pomjenowanjow dla mějachu w Njeswačanskim gmejnskim zarjadnistwje spočatnje wobmyslenja. Dobroščenjo pak znapřećiwjejo argumentowachu, zo nimaš we woběmaj rěčo­maj žane wotchilace pismiki. Nimo toho měli po přikładźe w Njebjelčicach měć zmužitosć k serbskemu pomjenowanju. Zwjazowacy puć wot Dobroščanskeje k Lipje ma po woli wjesnjanow Křižerska rěkać a na to dopominać, zo mjeztym zaso křižerjo z Dobrošic w Chró­šćanskim procesionje sobu jěchaja. Lětsa jutry běchu so štyri pory na puć do Chrósćic nastajili. Dalše tři pomjenowanja Wišnjowa, Při haće a Stara Młynska maja stawizniski poćah.

Wjesnjanosta Schuster informowaše, zo gmejnska rada namjety hišće lětsa schwali a zo móhli Dobroščenjo klětu po potrjebje swoju nowu adresu zdźělić. Oficialne změny, kaž krajnoradnemu abo financnemu zarjadej, wobstara gmejna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND