Łaz dawkowe sadźby zwyšił

štwórtk, 18. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna dyrbi wšitke móžnosće dochodow wučerpać

Łaz (AK/SN). Wot klětušeho płaća we Łazowskej gmejnje wyše sadźby za dawki. Ležownostny dawk A za ratarske a lěsniske płoniny zwyši so wot 300 na 310 procentow, dawk B za wobtwarjene ležow­nosće wot 405 na 425 proc. a přemysłowy dawk wot 380 na 400 proc. To je tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z wosom přihłosowanjemi, pjeć přećiwnymi a jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Ze zwyšenjom dawkowych sadźbow nadźija so gmejna 75 000 eurow wjace dochodow. Wone rozrostu potom wot cyłkownje 1,48 milionow na 1,55 milionow eurow.

Pozadk wobzamknjenja je napjate hospodarske połoženje gmejny Łaz. Klětu dyrbi wona kredit wzać, zo móhła wšitke trěbne inwesticije zwoprawdźić. „Za to pak dyrbimy wšitke móžnosće dochodow wučerpać“, rozłoži wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). „To jenož njewoznamjenja, zo dawkowe sadźby zwyšimy. Runje tak dyrbimy popłatki za zarjadniske posłužby a za wužiwanje gmejnskich rumnosćow přiměrić, z čimž budźemy so tohorunja bórze zaběrać dyrbjeć.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND