Gmejnske pjenjezy poćežene

štwórtk, 08. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Najebać dosć dobre hospodarske połoženje w swobodnym staće maja komuny wulku lubu nuzu, zo bychu w běhu lěta ze swojimi pjenjezami wušli. Kóžde přidatne poćežowanje je hižo mała katastrofa.

Trjebin (AK/SN). Wulku sumu přemysłoweho dawka dyrbi gmejna Trjebin energijowemu koncernej Vattenfallej za lěto 2010 wróćić. Kaž přisłušny financny zarjad zdźěli, jedna so wo 141 350,28 eurow. „Běchmy so nadźijeli, zo budźemy přelutowani, štož so bohužel stało njeje. Hižo za štyri tydźenje dyrbimy pjenjezy přepokazać“, praji wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskich radźićelow.

Hladajo na wobmjezowane srědki w komunalnej kasy drje budźe za Trjebinsku gmejnu jara ćežko wulku sumu přepokazać. Po słowach wjesnjanosty chcedźa tuž połoženje najprjedy dokładnje analyzować. Kaž Waldemar Locke dale­ rjekny, dyrbi tež Slepjanska gmejna Vattenfallej přemysłowe dawki wróćić.

Pozitiwnje porno tomu posudźuje wjesnjanosta pawšalne připokazanja Swobodneho stata Sakskeje. Za lěta 2018 do 2020 dóstanu wšitke sakske komuny­ stajnje po 70 000 eurach. Trjebinska gmejna pak ma z 925 wobydlerjemi mjenje hač tysac ludźi. Přeličene dóstanje wona tuž wot Sakskeje za mjenowane tři lěta stajnje 64 750 eurow. „Spočatnje bě rěč wo tym, zo změjemy sumu hnydom za swobodne wužiwanje k dispoziciji“, Locke rozłoži, „wo wužiwanju pak dyrbi gmejnska rada ekstra rozsudźić.“

Po wšěm zdaću na swojim posedźenju w decembru chcedźa radźićeljo Trjebina wo wužiwanju pjenjez wothłosować. To dyrbja potom wyšemu financnemu zarjadej swobodneho stata přizjewić. Waldemar Locke namjetowaše dźěl sumy za 2018 za wróćenje přemysłoweho dawka Vattenfallej wužiwać. „Wo tym budźemy we hłownym wuběrku rěčeć“, wón wčera připowědźi. „Gmejnska rada budźe potom rozsudźić dyrbjeć, hač pjenjezy na te wašnje wužiwamy.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND