Twarja nowe hrajkanišćo

wutora, 20. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Chětro njenahladne a nic runjewon přeprošowace je hrajkanišćo w Běłym Chołmcu. Klětu ma tu nowe hrajkanišćo nastać.  Foto: Andreas Kirschke Chětro njenahladne a nic runjewon přeprošowace je hrajkanišćo w Běłym Chołmcu. Klětu ma tu nowe hrajkanišćo nastać. Foto: Andreas Kirschke

Chětro zrudźacy napohlad skići tuchwilu hrajkanišćo w Běłym Chołmcu. Tam maja jeničce pěskowy kašćik, betonowu blidotenisowu platu a basketballowy korb. To ma so klětu změnić.

Běły Chołmc (AK/SN). Nowemu hrajkanišću w Běłym Chołmcu je Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přihłosowała. Z třomi wzdatymi hłosami radźićeljo wobzamknychu, za to přidatne wudawki 45 500 eurow nałožić. Najwjetši dźěl toho, mjenujcy 36 400 eurow­ su spěchowanske srědki z programa Leader. Jeničce 20 procentow, potajkim 9 100 eurow ma gmejna ze swójskeje kasy přidać. „Nastać ma hrajkanišćo z modernymi hrajkanskimi nastrojemi, z móžnosćemi za sedźenje a z wobhrodźenjom“, rozłoži wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Wosebje dźakowaše so wón Běłochołmčanam samym. Woni wobdźělichu so na hrajkanišćowej iniciatiwje limonadoweje marki Fanta a dobychu tak tysac eurow za hrajkanski nastroj. To swědči wo tym, zo woby­dlerjo nowe hrajkanišćo woprawdźe chcedźa, kaž wjesnjanosta potwjerdźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND