Policajska šula twarnišćo

wutora, 27. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zo so stare konteinery (w pozadku) wottorhaja, zwjesela nawodu Zhorjelskeje policajskeje direkcije Torstena Schultza, financneho ministra Matthiasa Haßa, nawodu awtodróhoweho policajskeho rewěra Franka Wobsta kaž zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (wotlěwa). Foto: Uwe Menschner Zo so stare konteinery (w pozadku) wottorhaja, zwjesela nawodu Zhorjelskeje policajskeje direkcije Torstena Schultza, financneho ministra Matthiasa Haßa, nawodu awtodróhoweho policajskeho rewěra Franka Wobsta kaž zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (wotlěwa). Foto: Uwe Menschner

Najprjedy bagry stare twarjenja spotorhaja, pozdźišo nowe domy nastanu

Budyšin (UM/SN). Kontejnery na Mün­tzerowej, kotrež je dotal Budyski awtodróhowy policajski rewěr wužiwał, su minjeny pjatk torhać započeli. To je prěni krok za rozšěrjenje wysokeje šule sakskeje policije w sprjewinym měsće.

Sakski financny minister Matthias Haß (CDU) je zhromadnje z Budyskim šefom statneho imobilijoweho zawoda (SIB) Norbertom Seibtom za powjetšenje policajskeje šule zelenu swěcu dał. „Zaručić nutřkownu wěstotu je jedyn z najwažnišich nadawkow stata“, praji minister Haß. „To je tež jedne z ćežišćow sakskeho dwójneho etata 2019/2020. Tak wobě městnosći kubłanišća – w Budy­šinje a Rózborku – skrućimy.“ Plany su hotowe, tuchwilu dźěła wupisaja. „Wšako jedna so wo jara wulki a kompleksny projekt“, podšmórny Norbert Seibt. Jeničce přetwar areala policajskeje wysokeje šule na Budyskej Kantowej na campus płaći 70 milionow eurow a ma hač do lěta 2024 trać. 7,5 milionow eurow chcedźa klětu a 2020 wudać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND