Wobydlerjow sobu zapřijeć

srjeda, 28. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Pod hesłom „Nowe puće w starych mustrach!?“ je wčera něhdźe 50 wobdźělnikow konferency wo demokratiji Budyskeho wokrjesa w krajnoradnym zarjedźe tuchwilne projekty a wu­wića k spěchowanju demokratije a woby­dlerskich rozmołwach rozjimało. „Dale a wjac ludźi žada sej prawo sobupostajowanja, při čimž su so strachi zarjadnistwow před zjawnym dialogom pomjeńšili“, wuswětli fachowy referent Budyskeho krajnoradneho zarjada a sobuorganiza­tor fachoweje konferency Matthias Knaak.

Wjesnjanosta Wjazońčanskeje gmejny Jens Zeiler (CDU) rozłoži přitomnym swoje nazhonjenja lokalneho rozmołw­neho projekta z młodźinskej přiradu a wobydlerskeho naprašowanja. Runje tak je so prof. dr. Udo Rudolph z Kamjeničanskeje Techniskeje uniwersity słowa jimał. W přednošku wuzběhny wón trěbnosć­ prewenciskeho managementa, zo móhli namocy, kriminaliće a ekstremizmej znapřećiwić.

Kaž wčerawša diskusija wujewi, so wobydlerske wobdźělenje radźi, su-li konkretne projekty dźěl žiwjenskeho ruma­ wobydlerjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND