Lěpše zwiski z ćahom a busom

wutora, 08. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace dojězdźowarjow a wjace na­prašowanjow za wólnočasnym wob­chadom su z přičinu, zo móžeše wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) loni swoje dochody wo 1,6 procentow zwyšić.­

Budyšin (SN/mwe). Po aktualnych prog­nozach je so ličba pasažěrow VVO w lěće 2018 wo 1,5 procentow na něhdźe 219 milionow powjetšiła. Tak chce wobchadny zwjazk swój železniski wobchad dale rozšěrić. Zaměr dalšich naprawow je, zo móža so wobydlerjo z wjesnych kónčin přijomnišo do Drježdźan a druhdźe po­dać. Do toho zapřijatej stej tež předewzaće Regionalbus Hornja Łužica a Wojerowska wobchadna towaršnosć. Na že­lezniskej čarje Drježdźany–Kinspork budu ćěridłowe wozy Sakskeje měšćanskeje železnicy přichodnje tež njedźelu kóždu hodźinu po puću. To rěka, zo pojědu na woběmaj wažnymaj čaromaj z Kamjenca a Kinsporka do Drježdźan ćahi wšědnje w prawidłownych wostawkach.

Wot 1. januara móža so pućowacy wot póndźele do pjatka z busowej liniju 800 kóždu hodźinu z Wojerec do Choćebuza a wróćo podać. Tež njedźelu a na swjatych dnjach PlusBus na tutej čarje jězdźi, a to kóždu druhu hodźinu. Porno druhim regionalnym busowym linijam je PlusBus tež w šulskich prózdninach po puću. Nimo toho skići wona krótke přechodne časy k ćaham a druhim wažnym busowym zwiskam. W Grodku bus tuž tež při dwórnišću zastawa. Při Wojerowskim dwórnišću bus tak zastawa, zo njetrjeba tam nichtó dlěje hač 15 mjeńšin na ćah do Zhorjelca abo Rólan (Ruhland) čakać.

Na 50 stronach brošurki „Z busom a železnicu po puću – zymski sport 2018/2019“ poskića VVO wšitke wažne informacije k „wulětej do sněha“. Nimo wažnych jězbnych planow a informacijow wo lukratiwnych jězdźenkach su w zešiwku tež karty ze zastanišćemi k loipam wotćišćane. Tak móža so swójby bjez starosćow haćenja na awtodróze abo přepjelnjenych parkowanišćow dla přijomnje tež z Kamjenca přez Drježdźany do Altenberga podać.

Wobchadny zwjazk Hornje Łobjo podpěruje lětsa zawjedźenje digitalnych abo-chipkartkow, a to w regionalnych wobchadnych předewzaćach. Nowy jenaki system nastawa we wuskim zhromadnym dźěle z krajnoradnymi zarjadami a z wobchadnym zwjazkom Hornja Łužica–Delnja Šleska (ZVON).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND