Etat znowa schwalić dyrbjeli

pjatk, 25. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Formalny zmylk móhł so tež w druhich gmejnach jewić

Hodźij (CK/SN). Hospodarski plan 2019 je Hodźijska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. To běchu tež hižo na zašłym zetkanju w nowembru 2018 činili. Po wuprajenju komornicy Ines Henichoweje pak je wo­krjesny dohladowanski zarjad při tym formalny zmylk zwěsćił. Dotal dyrbješe naćisk komunalneho etata sydom dźěłowych dnjow wupołoženy być. Na to mějachu woby­dlerjo dalše sydom dźěłowych dnjow chwile znapřećiwjenja zapodać. Po změnje sakskeho gmejnskeho porjada pak je to hižo wot prěnjeho dnja wupołoženja móžno. To w Hodźiju wobkedźbowali njeběchu. A kaž wjesnjanosta Gerald Meyer (njestronjan) rjekny, drje njejsu při tym­ jenička gmejna. Dohladowanski zarjad měješe za trěbne, wobzamknjenje z nowembra cofnyć a etat znowa schwalić. Na tym tež ničo njezměni, zo nichtó z wobydlerjow do naćiska pohladnyć nochcyše a tež nichtó žane znapřeći­wjenja zapodał njeje – ani do prěnjeho wobzamknjenja ani w druhim pospyće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND