Etat znowa schwalić dyrbjeli

pjatk, 25. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Formalny zmylk móhł so tež w druhich gmejnach jewić

Hodźij (CK/SN). Hospodarski plan 2019 je Hodźijska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. To běchu tež hižo na zašłym zetkanju w nowembru 2018 činili. Po wuprajenju komornicy Ines Henichoweje pak je wo­krjesny dohladowanski zarjad při tym formalny zmylk zwěsćił. Dotal dyrbješe naćisk komunalneho etata sydom dźěłowych dnjow wupołoženy być. Na to mějachu woby­dlerjo dalše sydom dźěłowych dnjow chwile znapřećiwjenja zapodać. Po změnje sakskeho gmejnskeho porjada pak je to hižo wot prěnjeho dnja wupołoženja móžno. To w Hodźiju wobkedźbowali njeběchu. A kaž wjesnjanosta Gerald Meyer (njestronjan) rjekny, drje njejsu při tym­ jenička gmejna. Dohladowanski zarjad měješe za trěbne, wobzamknjenje z nowembra cofnyć a etat znowa schwalić. Na tym tež ničo njezměni, zo nichtó z wobydlerjow do naćiska pohladnyć nochcyše a tež nichtó žane znapřeći­wjenja zapodał njeje – ani do prěnjeho wobzamknjenja ani w druhim pospyće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND