Za starobu w dobrym stawje

pjatk, 01. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Postawa swj. Bosćana, kotraž hewak na kromje Swinjarnje steji, je tuchwilu pola Drježdźanskeje restawratorki Tiny Dömling w dobrymaj rukomaj.  Foto: Marian Wjeńka Postawa swj. Bosćana, kotraž hewak na kromje Swinjarnje steji, je tuchwilu pola Drježdźanskeje restawratorki Tiny Dömling w dobrymaj rukomaj. Foto: Marian Wjeńka

Swinjarčansku postawu swj. Bosćana tuchwilu wobšěrnje restawruja

Drježdźany (SN/MWj). Hakle hdyž wone pobrachuja, ći zwučene wěcy prawje napadnu. Takle so snano tele tydźenje někotremužkuli w Swinjarni dźe, dokelž na kromje­ wsy postawu swj. Bosćana njewuhlada. Po tym zo bě gmejnska rada Pančicy-Kukow loni wobzamknyła po­stawu a postament pod njej wobšěrnje ponowić, je Tina Dömling něhdźe 250 kilogramow ćežku pěskowcowu figuru wottwariła a do swojeje dźěłarnje w Drježdźanach-Pješinje (Pieschen) dowjezła. Tam nětko samostatna diplomowa restawratorka postawu ponowja, skóncowane dźěle wuporjedźa a pobrachowace přidawa.

„Při restawrowanju je wězo kóždy nadawk powabliwy a samo na sebi jón­krótny. Po tym zo běch sej postawu w Swinjarni wobhladała, pak běch sej wěsta, zo bych ju jara rady restawrowała“, Tina Dömling powěda. Hewak so wona často z kamjentnymi wazami, sćežorami a druhimi „mortwymi“ objektami za­běra. Rězbarjenu figuru w dźěłarni měć je jej tuž wosebite wužadanje.

Za swoju starobu je Swinjarčanska postawa swj. Bosćana w poměrnje dobrym stawje, wšako pochadźa z lěta 1635. Wězo su na njej někotre škody, kotrež pak hodźa so wotstronić. Poslednja barba na pěskowcu bě běła. Dokelž njehodźi so wšudźe bjeze wšeho wotstronić, wona najskerje ani hišće tak stara njeje. Ale tež zbytki barby z časa nastaća figury su hišće spóznajomne, kaž na přikład bruna barba na włosach, na rubišku wokoło bjedrow a na štomje, ke kotremuž je Bosćan­ sputany. Při hubje a při jednym z kłokow je restawratorka zbytki čerwjeneje barby namakała.

Tři kłoki z dobreho wocla je sobu jako prěnje wot figury wotewzała, zo by je separatnje ponowiła. Wone pak su hakle pozdźišo připrawjene a su spočatne kłoki z časa nastaća postawy narunali. 1635 hišće žadyn dobry wocl njemějachu. Jasnje widźeć pak je, zo běchu raz štyri kłoki w swj. Bosćanje tčeli. Kak a hdy bu jedyn wotłamany, njeje znate. Na kóždy pad Tina­ Dömling namjetuje, štwórty kłok zaso přidać. Dokelž pak to spočatnje planowane njebě, dyrbi gmejna přidatnym wudawkam přihłosować. Hač pak tři abo štyri kłoki – wone budu na kóždy pad pozłoćene, runje tak puta. Ćěło same dóstanje swětłu barbu. Tajki je takrjec dźensniši standard, kotryž při starodawnych postawach nałožuja. Podobnje postupowachu na přikład při ponowjenju postawy w Pěskecach. Kotru barbu dokładnje wozmu, wo tym so restawratorka, zastupjerjo gmejny a pomnikoškitneho zarjada hišće dojednaja.

Jutry ma restawrowana postawa Bosćana na kóždy pad zaso na kromje Swinjarnje stać a křižerjow Chróšćanskeho a klóšterskeho procesiona witać, hdyž do wsy na kofej přijěchaja. Dokelž Tina Dömling wě, zo sej katolscy Serbja swjateho Bosćana wosebje česća, chce wona tónle termin na kóždy pad dodźeržeć, kaž w swojej dźěłarni přilubi.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) K jutram ma postawa swj. Bosćana w Swinjarni zaso křižerjow witać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND