Hońtwjerske drustwo dźesać lět

štwórtk, 21. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Nowoslicy (JK/SN). Jako wjeršk dotalneho dźěła Nowosličanskeho hońtwjer­skeho drustwa hódnoćeše předsyda Pětr Wawry zawčerawšim w swojej rozprawje na hłownej a wólbnej zhromadźiznje we wjes­nym kulturnym domje lońše wupłaćenje wotnajenskich dochodow čłonam drustwa. Z tym mějachu woni prěni wjetši wužitk z toho, zo swoje pola a lěsy hajnikam přenajimaja.

Škodow w minjenych dźesać lětach wob­staća drustwa njebě, a z hajnikami su jara derje wušli. Poměr k třom aktiwnym hońtwjerjam hódnoćeše Wawry ja­ko­ jara dobry, tež hdyž so hońtwa na te­ritoriju drustwa hižo tak njewudani kaž hišće před lětami. Hońtwjerska bilanca bě tuž jara skromna. Günther Winter, kiž pola Nowoslic na hońtwu chodźi, rjekny, zo hłowne dźěło hajnikow w minjenym lěće bě, po wobchadnych nje­zbožach zahinjenu dźiwinu z dróhow rumo­wać. To hajnikow jara boli, wosebje hdyž jedna so wo młodu sornu, kotraž bě sućelna, abo wo rjaneho dańka w najlěpšich lětach žiwjenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND