Hońtwjerske drustwo dźesać lět

štwórtk, 21. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Nowoslicy (JK/SN). Jako wjeršk dotalneho dźěła Nowosličanskeho hońtwjer­skeho drustwa hódnoćeše předsyda Pětr Wawry zawčerawšim w swojej rozprawje na hłownej a wólbnej zhromadźiznje we wjes­nym kulturnym domje lońše wupłaćenje wotnajenskich dochodow čłonam drustwa. Z tym mějachu woni prěni wjetši wužitk z toho, zo swoje pola a lěsy hajnikam přenajimaja.

Škodow w minjenych dźesać lětach wob­staća drustwa njebě, a z hajnikami su jara derje wušli. Poměr k třom aktiwnym hońtwjerjam hódnoćeše Wawry ja­ko­ jara dobry, tež hdyž so hońtwa na te­ritoriju drustwa hižo tak njewudani kaž hišće před lětami. Hońtwjerska bilanca bě tuž jara skromna. Günther Winter, kiž pola Nowoslic na hońtwu chodźi, rjekny, zo hłowne dźěło hajnikow w minjenym lěće bě, po wobchadnych nje­zbožach zahinjenu dźiwinu z dróhow rumo­wać. To hajnikow jara boli, wosebje hdyž jedna so wo młodu sornu, kotraž bě sućelna, abo wo rjaneho dańka w najlěpšich lětach žiwjenja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND