Předłohi lěpje přihotować

póndźela, 25. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Ralbicy-Róžant měła posedźenja efektiwnišo wužiwać

Róžant (JK/SN). Za wothłosowanje předwidźane wobzamknjenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant dyrbjeli so přichodnje lěpje a dokładnišo přihotować. Za to wupraji so na zašłym posedźenju parlamenta jeho čłon Tomaš Bjeńš.

Poprawom mějachu radźićeljo wo wjacorych nowych wustawkach wothłosować, štož pak so jeno dźělnje a z njewočakowanym wukóncom poradźi. Tak wostanu dotalne wustawki z lěta 2004 wo zarunanju čestnohamtskeho dźěła dale płaćiwe. Gmejnske zarjadnistwo drje bě nowe wustawki přihotowało, wobsah a formulacije pak po słowach Tomaša Bjeńša a dalšich radźićelow njewotpowěduja angažementej čestnohamtsce skutkowacych, wosebje nic dźěłu zastupowaceju wjesnjanostow. Po kontrowersnej diskusiji wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) přiwšěm na tym wobsta, wo wustawkach wothłosować, dokelž hižo chwile njeje znowa wo nich wuradźować. Wuslědk wothłosowanja bě, zo njedósta namjet wjetšinu hłosow; a tak wostanje wšitko při starym.

Podobnje diskutowachu po tym wo wustawkach, kotrež maja rjadować rjedźenje gmejnskich pućow a dróhow. Znowa běchu měnjenja dosć rozdźělne, wosebje nastupajo rjedźenje chódnikow a rumowanje sněha. Dokelž njebě konsens wotwidźomny, dojednachu so na to, wustawki hišće raz w techniskim wuběrku wobjednać. Tak drje namjetowane wustawki na jednym z přichodnych posedźenjow znowa rozjimaja a snano tež wobzamknu.

Tomaš Bjeńš namjetowaše, haj, žadaše sej, zo wo tajkich wustawkach na zhromadźiznach gmejnskeje rady wuradźuja. Wšako su wone po jeho měnjenju za to předwidźane a nic jeno za to, wo wobzamknjenjach wothłosować. Diskutować wo namjetach wobzamknjenjow na posedźenjach pak efektiwne dźěło haći. Tohodla­ měli je dokładnje a wěcownje přihotować.

Kaž Hubertus Ryćer radźićelam na posedźenju zdźěli, dozhotowja gmejna tučasnje podłožki za wupisanje planowanskich dźěłow za nowu Ralbičansku pěstowarnju. Zdobom přepoda wjesnjanosta radźićelam dokładny časowy plan za přihoty a wotběh dźěłow hač do kónca lěta 2023, hdyž ma twar hotowy być. Klětu­ chcedźa planowanske dźěła zakónčić a próstwu wo spěchowanske srědki stajić, kaž plan gmejny předwidźi. W lětomaj 2021 a 2022 móhli potom twarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND