Klětu wuknjacy přećahnu

póndźela, 06. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Annett Dreißig (naprawo) je předwčerawšim wopytowarjow po twarnišću nastawaceho němsko-serbskeho šulskeho centruma wodźiła.  Foto: Andreas Kirschke Annett Dreißig (naprawo) je předwčerawšim wopytowarjow po twarnišću nastawaceho němsko-serbskeho šulskeho centruma wodźiła. Foto: Andreas Kirschke

Twar Slepjanskeho šulskeho kompleksa w časowym a pjenježnym ramiku

Slepo (AK/SN). Na dnju wotewrjeneho twarnišća su sej sobotu w Slepom mnozy zajimcy nastawacy němsko-serbski šulski centrum wobhladali. „Smy w ča­sowym a pjenježnym ramiku“, zjima Annett­ Dreißig, kotraž je ze stron gmejny za projekt zamołwita.

Nowe kubłanišćo nastawa na 54 000 kwadratnych metrach. 80 procentow wšěch dźěłow dyrbjachu po wšej Europje wupisać. Runočasnje k nutřkownemu wuhotowanju zakładneje a wyšeje šule kaž tež horta, biblioteki a sportownje nastawaja wonkowne připrawy. Tak změje sportnišćo 400metrowskej běhanskej čarje, připrawje za kulostork a dalokoskok, wolejbulnišćo a gymnastisku łuku. 12. decembra ma šulski centrum hotowy być. Potom měsac dołho wšitko přepruwuja. W zymskich prózdninach 2020 wuknjacy zakładneje a wyšeje šule přećahnu.

„Nowa šula je na přichod přihotowana“, měnještaj sobotu Adelheid a Harry Krause z bliskeho Lěska. Kaž wonaj wje­seli so tež moler a grafikar Jörg Tausch na nowu šulu. Wot lońšeho podawa wón w Slepom předmjet wuměłstwo. Přichodnje chce sylnišo projekty wo serbskej kulturje do wučby zapřijeć. Za to změje bórze lěpše wuměnjenja, mjez druhim z keramiskej rumnosću. Tuchwilu zhotowja Rownjan naćiski za nowu skulpturu, kotraž ma němsko-serbsku zwjazanosć w Slepjanskej wosadźe symbolizować.

Po přeću wuknjacych a wuwučowacych chcyli nowemu šulskemu kompleksej mjeno Kita Lorenca spožčić. Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ a Slepjanska wosada namjet podpěrujetej. W Slepom rodźeny spisowaćel by šulerjam identifikaciska wosobina był, rjekny nawoda wyšeje šule Wolfgang Goldstein. Wot 230 šulerjow tuchwilu stoadźesaćo po koncepće 2plus serbšćinu wuknu. Na zakładnej šuli je to ze 183 šulerjow sto, praji nawodnica Petra Rübesamowa. Runje za koncept 2plus skići nowe kubłanišćo lěpše wuměnjenja, dokelž změje kóžda 2plus-rjadownja separatnu rumnosć za skupinske dźěło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND