We wsy wjacore projekty

štwórtk, 04. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Akciju „Čiń sobu“ Chróšćenjo po słowje brali

Chrósćicy (JK/SN). Mnohe aktiwity su so we wobłuku sakskeje iniciatiwy „Čiń sobu“ wuwili. Na najwšelakorišich polach su aktiwni a na wuspěšnym wuwiću za­jimowani wobydlerjo tež serbskich gmejnow swoje ideje a předstawy wo přichodźe swojich wsow a žiweje dwurěčnosće zapodali. Jedna z aktiwnych a po mytowanju dosć wuspěšnych gmejnow je Chróšćanska. Nimo wjacorych mytow w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“, hdźež wosebje młodostni aktiwity wuwiwachu, je so gmejna z mytom w kategoriji „ReWIR­“ za ciwilnotowaršnostny anga­žement we łužiskim a srjedźoněmskim rewěrje z Drježdźan nawróćiła.

Požadali běchu so Chróšćenjo z projektom „Wutworić móžnosće wočer­stwjenja a zetkawanja na centralnych městnach gmejny“, kotryž běchu hižo loni we wobłuku iniciatiwy SIMUL Sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo zapodali. Bohužel njeběchu w tym wubědźowanju wuspěšni, ale ideja wosta. Tak so znowa rozsudźichu swoje předewzaće prezentować, tónraz z wuspěchom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND