We wsy wjacore projekty

štwórtk, 04. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Akciju „Čiń sobu“ Chróšćenjo po słowje brali

Chrósćicy (JK/SN). Mnohe aktiwity su so we wobłuku sakskeje iniciatiwy „Čiń sobu“ wuwili. Na najwšelakorišich polach su aktiwni a na wuspěšnym wuwiću za­jimowani wobydlerjo tež serbskich gmejnow swoje ideje a předstawy wo přichodźe swojich wsow a žiweje dwurěčnosće zapodali. Jedna z aktiwnych a po mytowanju dosć wuspěšnych gmejnow je Chróšćanska. Nimo wjacorych mytow w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“, hdźež wosebje młodostni aktiwity wuwiwachu, je so gmejna z mytom w kategoriji „ReWIR­“ za ciwilnotowaršnostny anga­žement we łužiskim a srjedźoněmskim rewěrje z Drježdźan nawróćiła.

Požadali běchu so Chróšćenjo z projektom „Wutworić móžnosće wočer­stwjenja a zetkawanja na centralnych městnach gmejny“, kotryž běchu hižo loni we wobłuku iniciatiwy SIMUL Sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo zapodali. Bohužel njeběchu w tym wubědźowanju wuspěšni, ale ideja wosta. Tak so znowa rozsudźichu swoje předewzaće prezentować, tónraz z wuspěchom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND