Lět na měsačk wopominali

wutora, 23. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, rołožuje eksponaty we witrinje, kotrež dokumentuja prěni lět čłowjeka k měsačkej a jeho přizemjenje 20. julija 1969. Hwězdarnja bě minjenu sobotu składnostnje jubileja na informaciske zarjadowanje přeprosyła.  Foto: Carmen Schumann Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, rołožuje eksponaty we witrinje, kotrež dokumentuja prěni lět čłowjeka k měsačkej a jeho přizemjenje 20. julija 1969. Hwězdarnja bě minjenu sobotu składnostnje jubileja na informaciske zarjadowanje přeprosyła. Foto: Carmen Schumann

Budyska hwězdarnja k 50. róčnicy podawka na zarjadowanje přeprosyła

Budyšin (CS/SN). Miliony ludźi po wšěm swěće su 20. julija 1969 přizemjenje ameriskich astronawtow na měsačku sobu dožiwili. Nic pak w NDR. Wo tutym po­dawku tam tak derje kaž scyła njerozprawjachu. Tohodla njemóža so mnozy wobydlerjo NDR hižo dopominać, zo su přizemjenje tehdy sobu dožiwili. Přede­wšěm ći, kotřiž bydlachu swój čas w Drježdźanskej kónčinje a hišće wuchodnišo, dźě žanu zapadnu telewiziju njemějachu. Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, móže tole wobkrućić. 50 lět po his­toriskim wjeršku bě hwězdarnja minjenu sobotu přeprosyła, podawk wopominać. Wothłós bě přewšo snadny. Mała skupinka přitomnych pak móžeše tójšto zajimaweho zhonić, nic jenož wo přizemjenju, ale tež wo aktualnych dopóznaćach wo zemskim trabanće.

Kaž Georgia Brauer rozłoži, je měsačk pjaty najwjetši w słónčnym systemje. Zadnja strona je cyle hinaša hač prědnja, dokelž na zadnim boku wjace meteoritow do njeho zrazy. Georgia Brauer rozłoži, zo je wjele teorijow k nastaću měsačka. Wědomostnicy wuchadźeja pak dźensa z tak mjenowaneje impaktneje teorije. Ta praji, zo su so přez zražku zemje z druhim swětnišćowym objektom dźěle zemje wotpačili, kotrež su so skónčnje k nowemu objektej zjednoćili.

Bohužel bě přećel hwězdarnje, Stefan Hanisch, krótkodobnje schorjeł. Wón chcyše poprawom wo přizemjenju na měsačku přednošować. Tuž su sej tam z přihotowanej internetnej dokumentaciju wupomhali. Z njeje wuchadźa, zo měješe tehdyša swětnišćowa łódź Apollo 11 kompjuter, kotryž njeměješe ani wukonitosć dźensnišich smartphonow. Za­jimawy bě tež fakt, zo bě 400 000 ludźi na přihotowanju přizemjenja na měsačku wobdźělene. Pokazali su pak tež dokumentaciju „Napřemoběh k měsačkej“, pokazujo prócowanja Sowjetskeho zwjazka a USA, prěni na měsačku być. Runje tak zajimawy bě fakt, zo je sowjetski konstrukter raketow, Sergej Koroljow, wjele lět w lěhwach w Sibirskej sedźał a zo bě drje tohodla zahe zemrěł, bjez toho zo móžeše swoje slědźenja zakónčić. Porno tomu móžachu so USA po Druhej swětowej wójnje na nazhonjenja a dopóznaća němskich raketowych pioněrow kaž Wernhera von Brauna zepěrać, kiž bě hižo Hitlerej swěrnje słužił.

W Budyskej hwězdarni dopomina witrina na prěni lět čłowjeka na měsačk.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND