Čerstwe jeja direktnje dodawali

štwórtk, 22. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Runja druhim bywšim předawarnjam tež w Židźinom dźensa ničo na to njepokazuje, zo su ludźo tu twory wšědneje potrjeby kupowali. Foto: Alfons Handrik Runja druhim bywšim předawarnjam tež w Židźinom dźensa ničo na to njepokazuje, zo su ludźo tu twory wšědneje potrjeby kupowali. Foto: Alfons Handrik

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Židźino (16)


Židźino ze swojimi 550 wobydlerjemi je wot lěta 1995 jedyn z dźewjeć wjesnych dźělow gmejny Halštrowska Hola. Hižo lěto do toho je dźensa 72lětna Edith Jaeger započała so dokładnje zaběrać ze stawiznami něhdy ryzy serbskeje wsy sewjernje Wojerec. W swojej chronice rozpisuje a mjenuje wona přikłady, na kotre wašnje su so wobydlerjo Židźinoho hač do časa industrializacije zastarali. Najstarša nakupowanska móžnosć w Židźinom bě wobchod Jana Wolfganga, kiž je tam spočatk 19. lětstotka wot kolesow hač k butrje nimale wšitko zhromadnje ze swojej mandźelskej Nusu poskićał. W lěće 1931 dyri błysk do kolonialneho wobchoda, kotryž so runje tak wotpali kaž pódlanska bróžnja.

Po Druhej swětowej wójnje je Elsa Köhlerowa­ na Wjesnej dróze w swojim domje komisiski wobchod z konsumom wotewrěła, hdźež poskićeše twory wšědneje potrjeby. Za nju woznamjenješe to wulke wužadanje, dokelž njebě na tym polu wukubłana. Jej wot konsuma připoka­zanu předawarku su hižo po štyrjoch dnjach zaso do Wojerec přesadźili. Zajimawe je, zo zasłužeše předawarka tehdy měsačnje něhdźe 70 hriwnow. Hišće wokoło 1950 dósta Židźinski wobchod wšě twory wot Wojerowskeje konsumoweje předawarnje Při torhošću, kotrejž bě takrjec podrjadowany. Wot nowembra 1955 zasadźichu w Židźinom tež předawarce z Wojerec. Wjetšinu tworow, kaž muku, cokor, butru abo kołbasu sy dóstał na tak mjenowane zežiwidłowe marki. Bjez nich njejsy nakupować móhł.

Hakle kónc pjećdźesatych lět je so poskitk tworow powjetšił. Za předawarnju to rěkaše, rumnostne prašenja rozrisać. Max Burgmann so tuž 1958 rozsudźi swoju hródź přetwarić. Lěto po tym tam Helga Dučmanowa prěnich kupcow posłužowaše, po njej Ursel Kaiser, Gisela Šimankowa,­ Ingrid Köhler a Sylvia Sperling. Tež w Židźinom bě konsum zetkanišćo za wuměnu wjesnych nowinkow. Wšitcy so znajachu a předawarki derje wědźachu, što ludźo trjebaja. W poskitku konsuma w Židźinom běchu tež čerstwe jeja, kotrež je Ludowy nakupny zawod VEHB předawarni direktnje wot plahowarjow kokošow ze wsy dodawał. To samsne sta so ze sadom a zeleninu. Nimale wšitcy kupcy ze wsy běchu čłonojo Konsuma. Za nakup dóstate rabatowe znamki dyrbjachu do wosebitych zešiwkow lěpić a na kóncu lěta wotedać. Wotpowědnje nakupowanej hódnoće je Konsum swojim čłonam snadnu sumu wupłaćił.

Njeposrědnje do politiskeho přewróta so wospjet wopokaza, zo njewotpowěduja rumnostne wuměnjenja za předawanje kaž tež za składowanje tworow trěbnym žadanjam. Planowany bě tuž nowotwar na městnje stareho tykowaneho domu na ležownosći Pawoła Marka. Mjez druhim mějachu předwidźane, zo wučomnicy Wojerowskeho bydlenjo­twarskeho kombinata nowotwar objekta přewozmu. Ze swojim podpismom so dobrowólni ze wsy samo zawjazachu twar aktiwnje podpěrać.

Po přewróće pak běchu wšitke předdźěła a planowanja zbytne. W bliskich Wojerecach twarjachu jednu wulkokupnicu po druhej. W Židźinom so ludźo prócowachu, swój dotalny konsum zdźeržeć, a wšitko ponowichu. Tež to pak so njeje wudaniło. 31. měrca 1992 bu wobchod zawrjeny. Měsac po tym je Sylvia Sperling z dorěčenjom wikowanskeho předewzaća Eurofrisch kupnicu znowa z tworami pjelniła a je ludźom předawała. Dokelž pak so z wobšěrnym poskitkom a płaćiznami wulkokupnicow runać njemóžeše, wobchod w juniju samsneho lěta hižo zaso zawrě. Mjeztym je młoda swójba dom přetwariła a wužiwa jón jako bydlenje. Alfons Handrik

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND