Přihotuja Nowy Miłoraz

srjeda, 04. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pohrjebnišćo znowa wuhotować budźe wosebite wužadanje

Slepo (AK/SN). Přesydlensku městnosć za Nowy Miłoraz sewjernje Slepoho při Dźěwinskim puću su nětko wotkrywać započeli. To zdźěli nawoda Slepjanskeho twarskeho zarjada Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „13. awgusta wotmě so prěnje wuradźowanje wšitkich wobdźělenych partnerow, planowarjow a zastupjerjow twarskeje firmy z Krušwicy“, rjekny Seidlich. Twarskich dźěłow dla je spěšnosć na puću wot Slepoho do Lěska (Lieskau) na 30 km/h wobmjezowana. Přičina je, zo dyrbja twarske mašiny jězdnju časćišo přeprěčić.

Direktnje při Slepjanskim pohrjebnišću, ale na separatnej płoninje nastanje pohrjebnišćo za Nowy Miłoraz. „Předwidźane płoniny chcemy hišće lětsa napjelnić a zrunać. Wuhotować budźemy je hakle klětu, dokelž dotal žanu dowolnosć nimamy“, twarski nawoda rozłoži. W juliju je gmejna Slepo próstwu Zhorjelskemu wokrjesej zapodała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND