Prěni so hižo přizjewił

srjeda, 18. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Twarske naležnosće a wólby na wčerawšej gmejnskej radźe wobjednali

Radwor (SN/BŠe). Hłownje twarskim naležnosćam wěnowachu so wčera Radworscy gmejnscy radźićeljo a nazhonichu, kak ćežko je wotwažować a rozsudy tworić. Tak dźěše wo puć w Měrkowje. Za projekt su spěchowanske srědki we wysokosći 90 procentow twarskeje sumy přizwolene dóstali. Wuměnjenje pak je, zo naprawu hišće lětsa zwoprawdźa a wotliča, štož je časowje dospołnje njemóžne. Wutwar dróhi měli jónu po za­konju wupisać a zdobom su twarske předewzaća dospołnje wućežene. Postupowanje zarjada, kotrež spěchowanske srědki přizwola, je dospołnje njerozumne, běchu sej radźićeljo wčera přezjedni.

Dale dojednachu so na to, zo puć mjez Radworskej Lilijowej a Kamjenjanskej dróhu ponowja. Dospołny wutwar Měrkowskeho puća pak su přewysokich twarskich płaćiznow dla přestorčili. Zdobom pak skedźbnichu na to, naprawu do prioritneje lisćiny gmejny přiwzać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND