Prěni so hižo přizjewił

srjeda, 18. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Twarske naležnosće a wólby na wčerawšej gmejnskej radźe wobjednali

Radwor (SN/BŠe). Hłownje twarskim naležnosćam wěnowachu so wčera Radworscy gmejnscy radźićeljo a nazhonichu, kak ćežko je wotwažować a rozsudy tworić. Tak dźěše wo puć w Měrkowje. Za projekt su spěchowanske srědki we wysokosći 90 procentow twarskeje sumy přizwolene dóstali. Wuměnjenje pak je, zo naprawu hišće lětsa zwoprawdźa a wotliča, štož je časowje dospołnje njemóžne. Wutwar dróhi měli jónu po za­konju wupisać a zdobom su twarske předewzaća dospołnje wućežene. Postupowanje zarjada, kotrež spěchowanske srědki přizwola, je dospołnje njerozumne, běchu sej radźićeljo wčera přezjedni.

Dale dojednachu so na to, zo puć mjez Radworskej Lilijowej a Kamjenjanskej dróhu ponowja. Dospołny wutwar Měrkowskeho puća pak su přewysokich twarskich płaćiznow dla přestorčili. Zdobom pak skedźbnichu na to, naprawu do prioritneje lisćiny gmejny přiwzać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND