Trjebaja nuznje wjac hašenskeje wody

póndźela, 23. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka (AK/SN). Škitne wuhotowanje, techniku kaž tež zastaranje z hašenskej wodu měli nuznje polěpšić. To žadaja sej kameradojo Brězowčanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Zaručić ma to gmejna Dźěwin (Groß Düben). Wotpowědnu próstwu poda nawoda wohnjoweje wobory Olaf Hanusch gmejnskej radźe­ na zašłym posedźenju.

„Za wuhotowanje jězdźidła, rozdźělowaki, hadźicy, škitne wuhotowanje wobornikow smy minimalnu potrjebu 7 500 eurow wuličili“, wuswětli Hanusch we wobłuku naprašowanja woby­dlerjow. „Suma je łahodnje wobličena.“ Najwjetše starosće načinja wobornikam zastaranje z hašenskej wodu. Zjawna syć njeje za to wupołožena. Skerje měli wobstejace mjeńše hašenske haty za porjadne wužiwanje sporjedźeć. Zhromadnje dźěłać měła gmejna při tym z wobsedźerjemi ležownosćow kaž tež z agrarnymi drustwami. „Trjebamy nuznje wjace wody. Tuchwilnje wobstejaca wódna syć so za skutkowne hašenje njehodźi. Tónle njedostatk dyrbimy wotstronić“, namołwješe wón gmejnskich radźićelow kaž tež wjesnjanostu Helmuta Krautza (SPD).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND