Wjacerěčnosć pěstować(22 a kónc)

srjeda, 18. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Elžbjeta Hojerjowa pokazuje prěni naćisk nowych interaktiwnych taflow z informacijemi we wjacorych rěčach wo jednotliwych družinach skotu. Foto: Silke Richter Elžbjeta Hojerjowa pokazuje prěni naćisk nowych interaktiwnych taflow z informacijemi we wjacorych rěčach wo jednotliwych družinach skotu. Foto: Silke Richter

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim serialu Serbskich Nowin­ je předstajamy.

Na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) wjesela so nad mytom Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“.

Woblubowane zarjadnišćo so hižo wjele lět za dźěło z dźěćimi a młodost­nymi zasadźa pěstujo harmonisku zhromadnosć. Zrodźili su tam mysličku, na swojim arealu atraktiwitu a wjacerěčnosć hišće bóle spěchować. Na farmje maja rasy wužitneho skotu, kotrež su wot wotemrěća wohrožene. Kak mamy z nimi wobchadźeć, je plahować, zwotkel pochadźeja abo kak su žiwe, to wšo zhonja wopytowarjo z informaciskich taflow, připrawjenych na hródźach a chlěwach – dotal pak jenož w němskej rěči. Z pomocu myta 4 960 eurow to bórze změnja. Nastajić chcedźa tam wosom interaktiwnych přehladnych taflow, na kotrychž móžeš so wo wosom tam zastupjenych rasach po němskej, serbskej, pólskej a jendźelskej rěči wobhonić.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND