Horcy wólbny bój wo zastojnstwo wjesnjanosty

srjeda, 05. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/BŠe). Přijědźeš-li tele dny do Radworskeje gmejny, to hnydom widźiš, zo knježi tu horcy wólbny bój. Wo tym swědča plakaty na sćežorach a banery podłu dróhow. W swojich póštowych kašćikach nańdźechu wobydlerjo minjene tydźenje profesionelnje zhotowjeny wólbny material. Hnydom štyrjo kandidaća chcedźa so z přichodnym wjesnjanostu Radworja stać, dokelž poda so Wincenc Baberška (CDU) po 27 lětach zastojnstwa na zasłuženy wuměnk. Přichodnu njedźelu maja wobydlerjo wo nowym mjezwoču na čole gmejny rozsudźić, kotraž ma dohromady 24 wjesnych dźělow.

Serbskorěčni kandidaća su hnydom třo. Tak wabi 43lětna juristka Katrin Suchec-Dźisławkowa­ (CDU) z Chasowa ze sloganom­ „Za našu gmejnu: Do dźěła zdar!“. Tež 45lětny přede­wzaćel Jovan Hrjehor z Kamjeneje (njewotwisny) chce so z wjesnjanostu stać, a jeho hesło rěka: „Jedyn za wšěch!“ Třeći serbski kandidat je 60 lětny diplomowy inženjer Měrćin Winar (Swobodni wolerjo) z Radworja, kiž chce so „Z połnej paru“ do dźěła dać. Wšitcy třo samozrozumliwje na dwurěčnych plakatach wo hłosy wolerjow wabja. Jako jenička němskorěčna kandidatka nastupi 42lětna diplomowa inženjerka Madeleine­ Rentsch (Domizniscy přećeljo Minakał) z Łupoje, a wona chce „Wobydlerjam bliska być“.

Požadarjo su składnosć wužiwali a na rozmołwne koła přeprosyli abo signalizowali, zo móža so ludźo z nimi do zwiska stajić, štož su mnozy tež činili.

Zastupowacemu wjesnjanosće Pětrej Klimanej njeje wědome, hač bě w Ra­dworju a wokolinje hdy hižo tajki profesionelny wólbny bój wo zastojnstwo na čole gmejny. „Wězo je to wěsta wólbna taktika kandidatow“, wón potwjerdźa. „W rozmołwach pytnješ, hač woni z wobydlerjemi zhromadnje za wotmołwami na prašenja pytaja abo jenož na swoje kompetency skedźbnjeja.“ Radworčan tuž ludźom radźi derje wo tym rozmyslować, štó z požadarjow móhł kelko energije za zwoprawdźenje idejow abo naprawow nałožić. Runje za Serbow wšak by wažne było, zo jedyn z nich na čole steji. Dokelž njejsu fronty cyle jasne, Pětr Kliman do toho njewěri, zo docpěje njedźelu jedyn z kandidatow absolutnu wjetšinu hłosow, ale zo budźe dalše wólbne koło trěbne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND