Towarstwa zaměrnje spěchuja

wutora, 18. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Runje tak kaž loni ma Dźěwinska gmejna tež tónraz 5 000 eurow za spěchowanje towarstwow w swojim hospodarskim planje zapisane. Kak chcedźa sumu rozdźělić, to su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju schwalili.

Tak dóstanje Brězowske domizniske towarstwo lětsa 1 500 eurow a tamniše towarstwo historiskich wohnjowych woborow a ratarskeje techniki 1 000 eurow. Dźěwinski młodźinski klub smě so nad 500 eurami wjeselić. Po 400 eurach dóstanu w Dźěwinje karnewalowe, třěl­cowske, sportowe, mjetelowe a jěchanske towarstwo. Srědki pak dóstanu towarstwa hakle, hdyž budźe hospodarski plan wobkrućeny, rěka we wobzamknjenej předłoze. Wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) namołwješe, mjez Brězowskimi towarstwami tež Domowinu wobkedź­bować. Tamniša wjesna skupina je hižo wjele lět aktiwna. Mjez druhim angažuje so za kóždolětne wiki jutrownych jejkow, kotrež so stajnje bołmončku wotměwaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND