Zdźěłuja koncept za wuwiće wsy

štwórtk, 09. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Planowane dźěłarnički w Rownom za wjesny wuwićowy koncept so tuchwilu koronoweje pandemije dla přewjesć njehodźa. Wo tym rozmyslować a ideje zběrać pak njeje zakazane.

Rowno (CK/SN). Chódnik k Rownjanskemu Njepilic statokej je nětko wuplestrowany, štož wšak bě sej spěchowanske towarstwo hižo dołho přało. Často jewjachu so před zachodom łuže, tak zo ludźo błóto do domizniskeje stwy a tamnych wobłukow nošachu. Z pjenježnej podpěru Slepjanskeje załožby móžachu njedostatk wotstronić. „To je so derje poradźiło“, měni wjesny předstejićer Matthias Jainsch. Tež z twarom noweje wohnjowoborneje gratownje so wjesne srjedźišćo Rownoho přichodnje změni. Plestrowany chódnik je tuž hižo mała pokazka na to, kak ma so wjes porjeńšić. Zakład za to je wjesny wuwićowy koncept, kotryž tuchwilu zdźěłuja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND