Posedźenje najebać krizu

pjatk, 17. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkimi wotstawkami mjez radźićelemi skićeše posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady předwčerawšim njewšědny napohlad.  Foto: Jan Kral Z wulkimi wotstawkami mjez radźićelemi skićeše posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady předwčerawšim njewšědny napohlad. Foto: Jan Kral

Rakečanska gmejnska rada so pod wuwzaćnymi wuměnjenjemi zetkała

Rakecy (JK/SN). Awla Pawołskeje šule spjelnješe předwčerawšim za posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady wuměnjenja, kotrež maja so pod tuchwilnymi krizowymi poměrami dodźeržeć. Dosć wotstawka mjez sobu zaručichu we wulkim kole nastajene separatne blida a wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) rozdźěleše na spočatku posedźenja hišće k tomu škitne maski za hubu a nós, kotrež pak nichtó z přitomnych njewužiwaše.

Trěbne posedźenje bě, dokelž bě so po słowach wjesnjanosty dosć naležnosćow nahromadźiło, wo kotrychž by so měło w přitomnosći wšitkich radźićelow wuradźować. K zazběhej Nowotny radźićelow informowaše, kak je gmejnski zarjad w minjenym napjatym času dźěławosć a docpějomnosć za wobydlerjow zaručił. Dźěłaja tam z dwěmaj njewotwisnymaj mustwomaj, kotrejž běžne nadawki zarjadnistwa spjelnitej a kontakty k krajnoradnemu zarjadej w Budyšinje a k wobydlerjam a towarstwam wudźeržujetej, štož je dźakowano modernym komunikaciskim srědkam derje móžno.

Kaž Swen Nowotny wuzběhny, je dowolnosć za wurjadne posedźenje dóstał, dokelž maja so wažne wěcy rozrisać. To pak so hakle w njezjawnym dźělu posedźenja wotmě. W zjawnym dźělu dźěše wo to, wopodstatnić wuslědk wólbow nawody a naměstnika gmejnskeje wohnjoweje wobory. Na hłownej zhromadźiznje wobory kónc februara buštaj Sören Johansen jako nawoda a Jörg Gubsch jako jeho naměstnik wuzwolenaj. Oficialnje do zastojnstwa chce jeju wjesnjanosta powołać, hdyž budu časy zaso přihódniše a wuměnjenja lěpše. W tym zwisku informowaše Nowotny radźićelow tež wo tym, zo wobora w tutym lěće planowane nowe hašenske jězdźidło njedóstanje, dokelž njejsu techniske wuměnjenja za dodawanje tajkeho jězdźidła wokomiknje date. Tež spěchowanske srědki njesteja w połnym wobjimje k dispoziciji. Wuporjedźenje dotalneho jězdźidła by pła­ćiło wjace hač 20 000 eurow a tak móžnosće gmejny přesahuje. Krajnoradny zarjad pak je poskićił trjebane jězdźidło gmejny Halštrowska Hola, hdźež běchu loni cyle nowe jězdźidło dóstali. Trjebane bychu za 6 000 eurow móhli wukmanić za zasadźenje wotpowědujo wohnjoškitny naprawam. Po třoch lětach by awto přešło awtomatisce do swójstwa Rakečanskeje gmejny a w tym času bychu so móhli wo nowe jězdźidło starać. Swójski podźěl za financowanje noweho jězdźi­dła wostanje tak dołho zamjerznjeny. ­Tomu radźićeljo přihłosowachu a běchu spokojom, zo je z tym wobora kmana, swoje nadawki spjelnić.

W dalšim dypku radźićeljo wjesnjanostu Swena Nowotneho społnomócnichu, kupić ležownosć a twarjenja něhdyšeho ludoweho kubła we wulkosći 6 460 kwadratnych metrow w Komorowje za symboliski 1 euro. Dotal njeje hišće cyle jasne, štó areal dóstanje, dokelž so tež Kamjenjanska kaolinownja wo objekt prócuje. Twarjenja na ležownosći wšak maja so wottorhać, ale zajimawa je wulka płonina, kotraž mnohich zajimcow wabi. Kaž Nowotny rjekny, wobsteja wjacore móžnosće, ležownosć wužiwać a njerjany róžk w Komorowje wotstronić. Předwčerawšim předstajena warianta, hromadźe ze sakskim zarjadom za dróho­twar a wobchad (LaSuV) tam něšto planować, zdaše so radźićelam wjele lubjaca.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND