Dźěłaja po nuzowym planje

wutora, 21. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na fasadźe Łazowskeho gmejnskeho zarjada su mjena wšěch komunje přisłušacych wsow němsce a serbsce napisane.  Foto: Andreas Kirschke Na fasadźe Łazowskeho gmejnskeho zarjada su mjena wšěch komunje přisłušacych wsow němsce a serbsce napisane. Foto: Andreas Kirschke

Zarjadniske nadawki dyrbja tež pod ćežkimi wuměnjenjemi wukonjeć

Hamor /Łaz (AK/SN). Koronapandemije dla gmejnske zarjadnistwa hižo něšto tydźenjow po nuzowym planje dźěłaja. Tež w Hamoru a we Łazu to tak je, kaž Serbske Nowiny na naprašowanje zhonichu. Někotři sobudźěłaćerjo drje móža dźěl swojich nadawkow w domjacym běrowje wobstarać. „Wjetšina pak dyrbi přiwšěm w radnicy dźěłać, dokelž digitalizacija tu jenož krok po kroku zaćehnje. Krizowy stab zmištruju wokomiknje sam“, podšmórnje Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). W susodnej Hamorskej gmejnje je w kóždym zarjadniskim wobłuku znajmjeńša jedyn sobudźěłaćer na městnje. „Při nuznych naležnosćach w přizjewjerni a na stawnistwje dyrbja ludźo wězo do radnicy přińć, ale trěbne hygieniske naprawy a wotstawk dodźeržeć“, rozłožuje nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs.

Komunalne projekty pak ani w Hamoru ani we Łazu pandemije dla přestorčić njetrjebaja. „Pola nas su to na přikład kładźenje wodowoda a wopłóčkoweje syće“, měni Thomas Leberecht. We Łazu tuchwilu žane posedźenja gmejnskich wuběrkow a wjesnych radow njejsu. Tež hłownu zhromadźiznu gmejnskeje wohnjoweje wobory dyrbjachu wotprajić. Gmejnska rada zetka so jenož w nuznje trěbnych padach. Měsačne rěčne hodźiny wjesnjanosty tohorunja njepřewjeduja. Dalokož móžno chcedźa je pozdźišo nachwatać.

Tež w Hamoru so žane gmejnske ­terminy njewotměja. Trěbne rozmołwy ze zarjadnišćemi abo firmami su w małym kole z trěbnym wotstawkom. Posedźenja gmejnskeje rady a jeje ­wuběrkow pak njejsu. Sobudźěłaćerjo zarjadnistwa maja kóždemužkuli mjezsobnemu kontaktej zadźěwać. „W jědźerni organizujemy wobjed w skupinkach z trěbnym wotstawkom“, Arian Leffs wuswětla.

Sobudźěłaćerjow Łazowskeho gmejnskeho zarjadni­stwa namołwjeja, desinfekciske srědki wužiwać a wěstotny wotstawk dodźeržeć. „Dokelž je we wjele běrowach jenož jedne dźěłowe městno, je to derje móžno“, wjesnjanosta Thomas Leberecht wuzběhnje. We Łazu maja nimo njeho 21 sobudźěłaćerjow, wučomnicu a praktikanta. Hamorske gmejnske zarjadnistwo ma 19 sobudźěłaćerjow a jednoho studenta powołanskeje akademije. „Mnozy maja runje telko dźěła kaž do toho, někotři krizy dla samo ­wjace“, Arian Leffs dodawa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND