Wirus nuzuje k wotprajenjam

srjeda, 29. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelski staroměšćanski swjedźeń a dźiwadłowy festiwal wupadnjetej

Zhorjelc/Habrachćicy (AK/SN). W časach koronapandemije dyrbja tradicionalne ludowe swjedźenje, koncerty, festiwale a kulturne dny wupadnyć. Wot toho po­trjechene su tež mjezynarodne a mjezu přesahowace terminy we wuchodnej Łužicy. „Aktualne wobmjezowanja, zadźeržeć pandemiju w Němskej kaž tež w susodnych krajach, nas nuzuja, tež lětuše Zhorjelske jazzowe dny wotprajić“, zdźěla tamniše towarstwo Kulturzuschlag. „Festiwal, kotryž smy składnostnje 25. jubileja z wosebje naročnym programom přihotowali, dyrbimy wo cyłe lěto přestorčić. Koncerty wotměja so tuž hakle wot 2. do 13. junija 2021.“

Tuchwilu towarstwo spyta z wuměłcami wotpowědne wustupy dojednać, zo móhli programowy koncert klětu po planje zwoprawdźić. Zjawni spěchowarjo – kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska, město Zhorjelc a kulturna załožba swobodneho stata – su hižo signalizowali, zo chcedźa dobu spěchowanja wotpowědnje podlěšić. Z darićelemi a sponsorami tuchwilu jednaja. W přihotach zarjadowanja běchu zamołwitym hižo kóšty za organizaciju, wabjenje a skazanje lětow nastali. Nětko dyrbja rjadować, kak z tym wobchadźeć.

Tohorunja wupadnyć dyrbitej lětsa planowany 26. mjezynarodny nadróžny ­dźiwadłowy festiwal Via Thea wot 2. do 4. julija a mjezu přesahowacy 26. staroměšćanski swjedźeń w Zhorjelcu/Zgorzelecu wot 28. do 30. awgusta. „Zakład rozsuda je aktualny posudk połoženja Zwjazka a Swobodneho stata Sakskeje koronawirusa dla. Wulkozarjadowanja njehodźa so tuž znajmjeńša hač do 31. awgusta 2020, snano tež hišće dlěje, wotměć“, podšmórnje Zhorjelski wyši měšćanosta Octavian Ursu (CDU). „Wot­widźane wot wočakowaneje ličby wopytowarjow, po kotrejž stej Via Thea a staroměšćanski swjedźeń na kóždy pad wulkozarjadowani, njemóžemy tam tež hygieniske žadanja a za škit před infekcijemi trěbny wotstawk mjez wobdźělnikami zaručić. Tajke wulkozarjadowanja budu po mojim měnjenju hakle potom zaso móžne, hdyž změjemy skutkowny medikament přećiwo koronawirusej“, Ursu rozłožuje. Ze swojim Zgorzelecskim kolegu w zastojnstwje Rafałom Gro­niczom je sej wón přezjedny, zo njemóža měšćanski swjedźeń lětsa přewjesć. Njepřetrjebane pjenježne srědki chcedźa na dobro zarjadowanjow w jubilejnym lěće „950 lět Zhorjelc 2021“ ­překnihować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND