Ćežke časy kiwaja

wutora, 05. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

26. Šćeńčanski ludowy swjedźeń korony dla lětsa wotprajeny

Šćeńca (AK/SN). Za čas koronapandemije dyrbja woblubowane swjedźenje, festiwale a kulturne dny wupadnyć. To płaći tež za znaty Šćeńčanski swjatkowny swjedźeń.

Hižo srjedź apryla su zarjadowarjo swjatk wotprajili. „Smy so hižo zahe z naležnosću zaběrać započeli. Skónčnje nam ničo druhe njezby, hač wotprajić“, wobžaruje předsyda ludowy swjedźeń wuhotowaceho towarstwa Šćeńčanskeje młodźiny a zdobom Łazowski gmejnski radźićel Steffen Münster. Ze stron zarjadow njebě wotwidźeć, zo dowolnosć za swjedźeń njedóstanu. „To a strach masiwnych stratow dla je nas nuzowało, swjedźeń njepřewjesć a towarstwo před wjetšej škodu zachować“, Šćeńčan rozłožuje. Njewěstosće, što koronawirusa dla budźe, njebě tež móžno za swjatk wabić.

28. meje chcychu jón z dujerskej hudźbu zahajić. Planowali tohorunja běchu, zo so wohnjowe wobory wo wuchodosakski pokal wubědźuja. Wotměć chcychu tež dźěćacy swjedźeń, čaporowe wiki a program partyjoweje band „Stadlrogga“, wjacorych regionalnych DJjow, šlagroweho spěwarja Olafa Bergera a dalšich wuměłcow. „Wotprajenje tuž chětro boli“, Steffen Münster podšmórnje. „Towarstwowy dom a młodźinski klub stej tohorunja zawrjenej, tuž tež zetkanja móžne njejsu. Towarstwowe žiwjenje a dźěło w nim bě minjene tydźenje předewšěm na telefonaty z partnerami, wuměłcami, hosćimi a zarjadami wobmjezowane.“ Wulkosće swjatkowneho swjedźenja a mnohich dalšich aktiwitow dla, kaž wobdźělenja na norskim ćahu róžowu póndźelu po Kulowje abo wuhotowanja wjacorych wulětow, je towarstwo derje zawěsćene, powěda předsyda. Wažne dochody pak nětko wotpadnu. Nimo swjedźenja pak dyrbjachu korony dla hižo tež dalše projekty wotprajić.

Škoda wotprajeneho swjatkowneho swjedźenja hišće doskónčnje wobličena njeje. Mjeztym je Šćeńčanska młodźina ze wšitkimi wuměłcami, kotrychž běchu za lětuši swjatkowny swjedźeń hižo angažowali, a dalšimi partnerami přestorčenje na klětu wujednała. To bě jim wažne, Steffen Münster potwjerdźa. Wšako je to tež fairne wuměłcam napřećo, kotřiž maja runje tak ze stratami wojować.

Z rozmołwow z dalšimi młodźinskimi klubami předsyda wě, zo maja tam starosće z dorostom. W Šćeńcy te hišće nimaja. „Přińdu-li pak k starosćam klubow hišće financne na zakładźe njewotmětych zarjadowanjow, čakaja na nje chětro ćežke časy samo hač k rozpušćenju“, so Münster starosći. Ale tež gmejny prózdnych kasow dla často swoje towarstwa podpěrać njemóža. Tohodla žada sej Šćeńčan pomoc krajow a samo Zwjazka. „Wone měli potrjechenym towarstwam pod pažu přimnyć, tež financnje. Wšako ma po krizy z kulturnej, sportowej a socialnej zhromadnosću dale hić. Naše towarstwa to zaručeja.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND